Územný plán hl. m. SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 07

Územné plánovanie a rozvoj
10.11.2020
Územný plán hl. m. SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 07 - prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie
19.12.2020
19.12.2020
Oddelenie obstáravania územnoplánovacích dokumentov