Oznámenie o prerokovaní Aktualizácie územného generelu vodných tokov

Územné plánovanie a rozvoj
01.12.2021
Zverejnenie Oznámenia o prerokovaní Aktualizácie územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy na úradnej tabuli
15.01.2022
15.01.2022
Oddelenie obstáravania územnoplánovacích dokumentov