Oznámenie o prerokovaní návrhu zadania Urbanistickej štúdie viníc na území hl. mesta SR Bratislavy

Územné plánovanie a rozvoj
01.03.2022
Oznámenie o prerokovaní návrhu zadania pre spracovanie územnoplánovacieho podkladu – Urbanistická štúdia viníc na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
31.03.2022
31.03.2022
Oddelenie obstáravania územnoplánovacích dokumentov