Zajtra: Polooblačno 24°C

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Verejné vyhlášky
22.07.2021
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania,"BA Rybničná,prekládka VN vedenia,Rybničná ulica,Bratislava",parcelné číslo 2760/1,katastrálne územie Vajnory,SO 01 Prekládka VN vedenia
06.08.2021
22.07.2021
Sekcia výstavby