Územný plán zóny Koliba – Stráže 2020

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
25.11.2021
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu
10.12.2021
25.11.2021
Sekcia územného rozvoja