Oznámenie o začatí konania o predĺžení lehoty na dokončenie stavby,"Rozšírene komunikácie Prvosienko

Verejné vyhlášky
02.12.2021
Oznámenie o začatí konania o predĺžení lehoty na dokončenie stavby,"Rozšírene komunikácie Prvosienková-1.etapa",parcelné číslo 4446,katastrálne územie Staré Mesto,"Líniová vodná stavba SO E 501 Verejný vodovod DN 100"
17.12.2021
17.12.2021
Sekcia výstavby