Územný plán zóny Koliba – Stráže 2020

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
03.12.2021
Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu
18.12.2021
18.12.2021
Sekcia územného rozvoja