,,Územný plán zóny Horný Kramer 2020"

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
03.12.2021
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu - nebude sa posudzovať
18.12.2021
18.12.2021
Sekcia územného rozvoja