Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby,"Rozvod NN káblového vedenia a prípojka NN-lokalita Vápenka

Verejné vyhlášky
12.05.2022
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby,"Rozvod NN káblového vedenia a prípojka NN-lokalita Vápenka",parc.3261/2,k.ú.Devínska Nová Ves
27.05.2022
27.05.2022
Sekcia výstavby