Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou,"SO 02 Komunikácie a spevnené plochy",parc.

Verejné vyhlášky
13.05.2022
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou,"SO 02 Komunikácie a spevnené plochy",parc.698/91,Zichyho ul.,k.ú.Čuňovo
28.05.2022
28.05.2022
Sekcia výstavby