Usmerňovanie investičnej činnosti

Hlavné mesto prostredníctvom odborných oddelení usmerňuje investičnú činnosť na území:

 • vydáva územnoplánovacie informácie k spôsobu využitia územia na podklade platných územnoplánovacích dokumentov,
 • poskytuje odborné konzultácie pre verejnosť o možnosti a spôsobe využitia územia,
 • poskytuje odborné informácie k nevyhnutnému rozsahu dokumentácií, predkladaných k žiadostiam o vydanie stanoviska hlavného mesta ku konaniu podľa stavebného zákona,
 • pripravuje znenia záväzných stanovísk hlavného mesta v rámci územného konania a konania o dodatočnom povolení stavby,
 • koordinuje vyjadrenia odborných oddelení k dokumentáciám k územnému konaniu,
 • vyhodnocuje a vytvára databázy z vydaných územnoplánovacích informácií a stanovísk hlavného mesta v rámci územného konania,
 • kontroluje vydané územné rozhodnutia vo vzťahu k zneniu stanovísk hlavného mesta.

Vydanie záväzných stanovísk

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vydáva záväzné stanoviská hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti, ktoré predkladajú stavebníci na stavebné úrady príslušných mestských častí.

Záväzné stanoviská sú významnými odbornými podkladmi pre stavebné úrady pri umiestňovaní a povoľovaní stavieb na území Bratislavy.

Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje prostredníctvom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy agendu týkajúcu sa vybavovania:

 1. žiadostí o vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti v rámci územného konania a konania o dodatočnom povolení stavby v zmysle ustanovení stavebného zákona (príloha A).
 2. žiadostí o vydanie stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru (príloha B).

Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti  na podklade podanej žiadosti zabezpečí primerane podľa charakteru žiadosti odborné stanoviská príslušných útvarov magistrátu. Následne pripraví záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti, resp. stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru.

Proces je nasledovný:

Pracovisko na poskytnutie informácií

Kancelária prvého kontaktu
územné plánovanie a rozvoj (všeobecné informácie)
+421 259 356 183
Prízemie budovy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy
Primaciálne nám.

Konzultačné hodiny (k podaným žiadostiam)
+421 259 356 660
pondelok od 15:00 h do 17:00 h
streda od 13:00 h do 15:00 h

Pri získavaní informácií je potrebné uviesť podacie číslo, resp. uviesť žiadateľa, číslo parciel a katastrálne územie, ktorého sa týka predmetná žiadosť.

Procesný krokRealizátor
1. Podanie žiadosti a dokumentácie Žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba)
2. Prijatie žiadosti a dokumentácie Podateľňa mesta (MHBA)
3. Posudzovanie dokumentácie

Pokiaľ nie je dokumentácia kompletná:
Vyžiadanie doplnenia dokumentácie / doplnenie dokumentácie

Odborné útvary mesta (MHBA)

Prípadné doplnenia dokumentácie realizuje žiadateľ

4. Vydanie záväzného stanoviska Primátor v mene mesta (HMBA)

Vydanie územnoplánovacej informácie

Postup pri vybavovaní žiadostí o vydanie územnoplánovacej informácie
Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje agendu týkajúcu sa vybavenia žiadostí o vydanie územnoplánovacej informácie prostredníctvom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti Magistrátu hl. m. SR Bratislavy
 
Pracovisko na poskytnutie informácií k žiadosti:
Kancelária prvého kontaktu
(prízemie budovy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1)
Agenda –územné plánovanie a rozvoj, č. tel.: 59 356 183


Postup na vybavenie žiadosti:

 • Žiadateľ podá v podateľni magistrátu písomnú žiadosť adresovanú na:
  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
  oddelenie usmerňovania investičnej činnosti
  Primaciálne nám.1, P. O. Box 192814 99 Bratislava 1
 • V žiadosti o vydanie územnoplánovacej informácie uvedie:
  žiadateľ - fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo telefónu
  lokalizáciu uvažovaného zámeru – adresa lokality, parcelné čísla registra „C“, katastrálne územie
  popis investičného zámeru a jeho bližšiu špecifikáciu
 • žiadateľ - právnická osoba:názov spoločnosti, sídlo, číslo telefónu
  lokalizáciu uvažovaného zámeru – adresa lokality, parcelné čísla registra „C“, katastrálne územie
  popis investičného zámeru a jeho bližšiu špecifikáciu
 • K žiadosti priloží kópiu katastrálnej mapy dotknutého územia v M 1:1000 s vyznačením záujmových parciel.

Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti na podklade podanej žiadosti spracuje územnoplánovaciu informáciu v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie a ďalších súvisiacich územnoplánovacích podkladov a rozpracovaných koncepcií. V prípade potreby zabezpečí pri spracovaní územnoplánovacej informácie súčinnosť príslušných útvarov magistrátu.