Usmerňovanie investičnej činnosti

Hlavné mesto prostredníctvom odborných oddelení usmerňuje investičnú činnosť na území:

 • vydáva územnoplánovacie informácie k spôsobu využitia územia na podklade platných územnoplánovacích dokumentov,
 • poskytuje odborné konzultácie pre verejnosť o možnosti a spôsobe využitia územia,
 • poskytuje odborné informácie k nevyhnutnému rozsahu dokumentácií, predkladaných k žiadostiam o vydanie stanoviska hlavného mesta ku konaniu podľa stavebného zákona,
 • pripravuje znenia záväzných stanovísk hlavného mesta v rámci územného konania a konania o dodatočnom povolení stavby,
 • koordinuje vyjadrenia odborných oddelení k dokumentáciám k územnému konaniu,
 • vyhodnocuje a vytvára databázy z vydaných územnoplánovacích informácií a stanovísk hlavného mesta v rámci územného konania,
 • kontroluje vydané územné rozhodnutia vo vzťahu k zneniu stanovísk hlavného mesta.

Vydanie záväzných stanovísk

Od 1.10.2018 môže podávateľ žiadosti o vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta k investičnej činnosti alebo investičného zámeru sledovať stav podania svojej žiadosti prostredníctvom aplikácie. Na prihlásenie do aplikácie musí podávateľ zadať prihlasovacie kódy, ktoré mu zašle Hlavné mesto po zaevidovaní jeho žiadosti.
„Podávateľovi – právnickej osobe“ je notifikačný email zasielaný automaticky
„Podávateľovi – fyzickej osobe“ je notifikačný email zasielaný po vyplnení tlačiva Súhlas so spracúvaním osobných údajov (tlačivo je k dispozícii v elektronickej verzii nižšie medzi prílohami a na podateľni hlavného mesta)

UPOZORNENIE: Bez riadne vyplneného tlačiva Súhlas so spracúvaním osobných údajov nebude „Podávateľovi - fyzickej osobe“ zaslaný email s prihlasovacími kódmi do aplikácie.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vydáva záväzné stanoviská hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti, ktoré predkladajú stavebníci na stavebné úrady príslušných mestských častí.

Záväzné stanoviská sú významnými odbornými podkladmi pre stavebné úrady pri umiestňovaní a povoľovaní stavieb na území Bratislavy.

Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje prostredníctvom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy agendu týkajúcu sa vybavovania:

 1. žiadostí o vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti v rámci územného konania a konania o dodatočnom povolení stavby v zmysle ustanovení stavebného zákona (príloha A).
 2. žiadostí o vydanie stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru (príloha B).

Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti  na podklade podanej žiadosti zabezpečí primerane podľa charakteru žiadosti odborné stanoviská príslušných útvarov magistrátu. Následne pripraví záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti, resp. stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru.

Proces je nasledovný:

Pracovisko na poskytnutie informácií

Kancelária prvého kontaktu
územné plánovanie a rozvoj (všeobecné informácie)
+421 259 356 183
Prízemie budovy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy
Primaciálne nám.

Konzultačné hodiny (k podaným žiadostiam)
+421 259 356 660
pondelok od 15:00 h do 17:00 h
streda od 13:00 h do 15:00 h

Pri získavaní informácií je potrebné uviesť podacie číslo, resp. uviesť žiadateľa, číslo parciel a katastrálne územie, ktorého sa týka predmetná žiadosť.

Procesný krokRealizátor
1. Podanie žiadosti a dokumentácie Žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba)
2. Prijatie žiadosti a dokumentácie Podateľňa mesta (MHBA)
3. Posudzovanie dokumentácie

Pokiaľ nie je dokumentácia kompletná:
Vyžiadanie doplnenia dokumentácie / doplnenie dokumentácie

Odborné útvary mesta (MHBA)

Prípadné doplnenia dokumentácie realizuje žiadateľ

4. Vydanie záväzného stanoviska Primátor v mene mesta (HMBA)

Vydanie územnoplánovacej informácie

Postup pri vybavovaní žiadostí o vydanie územnoplánovacej informácie
Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje agendu týkajúcu sa vybavenia žiadostí o vydanie územnoplánovacej informácie prostredníctvom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti Magistrátu hl. m. SR Bratislavy
 
Pracovisko na poskytnutie informácií k žiadosti:
Kancelária prvého kontaktu
(prízemie budovy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1)
Agenda –územné plánovanie a rozvoj, č. tel.: 59 356 183


Postup na vybavenie žiadosti:

 • Žiadateľ podá v podateľni magistrátu písomnú žiadosť adresovanú na:
  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
  oddelenie usmerňovania investičnej činnosti
  Primaciálne nám.1, P. O. Box 192814 99 Bratislava 1
 • V žiadosti o vydanie územnoplánovacej informácie uvedie:
  žiadateľ - fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo telefónu
  lokalizáciu uvažovaného zámeru – adresa lokality, parcelné čísla registra „C“, katastrálne územie
  popis investičného zámeru a jeho bližšiu špecifikáciu
 • žiadateľ - právnická osoba:názov spoločnosti, sídlo, číslo telefónu
  lokalizáciu uvažovaného zámeru – adresa lokality, parcelné čísla registra „C“, katastrálne územie
  popis investičného zámeru a jeho bližšiu špecifikáciu
 • K žiadosti priloží kópiu katastrálnej mapy dotknutého územia v M 1:1000 s vyznačením záujmových parciel.

Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti na podklade podanej žiadosti spracuje územnoplánovaciu informáciu v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie a ďalších súvisiacich územnoplánovacích podkladov a rozpracovaných koncepcií. V prípade potreby zabezpečí pri spracovaní územnoplánovacej informácie súčinnosť príslušných útvarov magistrátu.