Vianočné trhy 2019

Hlavné mesto dnešným dňom spúšťa výzvu na zapojenie mimovládnych neziskových organizácií do vianočných trhov na Hlavnom a Františkánskom námestí, za účelom priblíženia dobročinných aktivít v kontexte Vianoc Bratislavy návštevníkom trhov. Mimovládne neziskové organizácie sa môžu zapojiť do vianočných trhov na obdobie od 22. novembra do 22. decembra 2019.

Stánky pre neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, chránené dielne a pod. budú umiestnené na Hlavnom námestí a na Františkánskom námestí (sortiment – nápoje a studená kuchyňa, výrobky prezentujúce činnosť charity). Cena za stánok (štandardne 2,2m x 2,2m) je stanovená na 1,- Euro/deň.

Prihlásené projekty budú hodnotené odbornou komisiou. Prihlasovať sa môžete najneskôr do 11.10.2019 do 24.00 hod. Po prvýkrát bude prihlasovanie cez elektronickú online prihlášku.

Nový koncept vianočných trhov je zameraný na kvalitné, ekologické, bezpečné ale i vizuálne atraktívne gastronomické podujatie so sprievodným kultúrnym programom. V novom prevedení bude aj usporiadanie stánkov a absolútnou novinkou je „zero waste“, čiže snaha predchádzať vzniku odpadu a tiež znižovať množstvo komunálneho odpadu, pričom používať sa budú výlučne vratné poháre a kompostovateľné riady.

Podmienkou pre úspešné uchádzanie sa o stánok na Vianočných trhoch pre neziskové organizácie je lokálna pôsobnosť v Bratislave alebo celoslovenský význam. 

Kritériá hodnotenia budú nasledovné:

  • Spoločenský prínos zapojenia neziskovej organizácie do vianočných trhov: 30 bodov
  • Verejnoprospešnosť účelu, na ktorý bude použitý výnos z vianočných trhov: 20 bodov
  • Skúsenosti organizácie s realizáciou podobných aktivít: 10 bodov
  • Originalita a atraktívnosť nápadu a kvalita realizačného plánu: 20 bodov
  • Propagácia a vizuálna identita stánku/ aktivity 20 bodov

Vyhlasovateľ :

Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo : Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastupuje: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Bankové spojenie : Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu (IBAN) : SK5875000000000025828453
BIC (SWIFT) : CEKOSKBX
IČO : 00603481
Kontaktné osoby:
Ing. Michaela Jakubiková, e-mail : michaela.jakubikova@bratislava.sk, 02/59 356 637,
JUDr. Zuzana Papová, zuzana.papova@bratislava.sk, 02/59 356 138,
Ing. Zuzana Pintérová, zuzana.pinterova@bratislava.sk, 02/59 356 619

TERMINÁR:

prihlasovanie: do 11.10.2019 do 24:00
podpis nájomných zmlúv: 6.-7.11.2019
odovzdávanie stánkov: 20.11.2019

Zoznamy úspešných a neúspešných uchádzačov nájdete v samostatných prílohách (Výsledky komečné stánky a Výsledky NGO).

Stretnutie s úspešnými neziskovými organizáciami bude 24.10.2019 o 11:00. O podrobnostiach k stretnutiu budeme úspešné neziskové organizácie informovať emailom.