Vianočné trhy 2020

Na základe najnovších opatrení vyhlásených ústredným krízovým štábom týkajúcich sa hromadných podujatí pristúpilo vedenie hlavného mesta k zrušeniu vianočných trhov 2020. Všetkým uchádzačom budú vrátené zaplatené opcie.

Ďakujeme za Váš záujem o pôsobenie na vianočných trhoch.


Hlavné mesto SR Bratislava spúšťa ku dňu 8. júna 2020 (pondelok) prihlasovanie na prenájom predajných stánkov na Vianočných trhoch 2020


Vyhlasovateľ - hlavné mesto SR Bratislava, predlžuje prihlasovanie na prenájom predajných stánkoch na vianočných trhoch 2020 do 17. augusta 2020 do 17:00. 

 

Časový priebeh bude nasledovný:

a/ Lehota na podanie ŽIADOSTI O NÁJOM STÁNKU vrátane príloh a úhrada opcie podľa čl.3 - od 08.06. 2020 - do 17. 08. 2020 do 17:00 h

b/ Podpis nájomnej zmluvy medzi vyhlasovateľom a úspešnými uchádzačmi, pridelenie miesta stánku a úhrada nájomného v plnej výške za celú dobu trvania Vianočných trhov 2020 - do 16.10.2020

c/ Fyzické prevzatie stánku úspešnými uchádzačmi a jeho zariaďovanie - od 16.11.2020 - do 19.11.2020 (pre tzv. “rotačný stánok” v osobitne dohodnutých termínoch, podľa doby nájmu)

 

Link na elektronickú prihlášku: https://bratislava.egrant.sk/

Vyhlasovateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava

Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Zastupuje: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

IČO: 00603481


Vyhlasovateľ - hlavné mesto SR Bratislava, bude pozorne sledovať aj vývoj epidemiologickej situácie a súvisiace opatrenia, o prípadných zmenách v organizácii podujatia bude včas informovať. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie kedykoľvek do uzavretia nájomných zmlúv zrušiť alebo neuzatvoriť nájomnú zmluvu s ktorýmkoľvek zo záujemcov zo závažných dôvodov, pričom poskytne záujemcovi odôvodnenie tohto rozhodnutia. Právo zmien je vyhradené.

Konkrétna forma a podmienky podpory a zapojenia neziskových organizácií, občianskych združení budú oznámené v priebehu septembra 2020.


Pozrite aj: