Zajtra: Polooblačno 17°C

Vianočné trhy 2020

Hlavné mesto SR Bratislava spúšťa ku dňu 8. júna 2020 (pondelok) prihlasovanie na prenájom predajných stánkov na Vianočných trhoch 2020

Prihlasovanie bude ukončené 20. júla 2020 (pondelok) o 17,00 h.

Všetky podrobnosti k prihlasovaniu - podmienky prihlásenia a následnej účasti, špecifikácie ponúkaných predajných stánkov, číslo účtu na prevod opcie potrebnej k prihláseniu, informácie o uhradení zábezpeky a zvyšnej časti nájmu, štatút výberovej komisie či etický kódex predajcov, nájdete v prílohách nižšie.

 

Link na elektronickú prihlášku: https://bratislava.egrant.sk/

Vyhlasovateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava

Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Zastupuje: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

IČO: 00603481


Vyhlasovateľ - hlavné mesto SR Bratislava, bude pozorne sledovať aj vývoj epidemiologickej situácie a súvisiace opatrenia, o prípadných zmenách v organizácii podujatia bude včas informovať. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie kedykoľvek do uzavretia nájomných zmlúv zrušiť alebo neuzatvoriť nájomnú zmluvu s ktorýmkoľvek zo záujemcov zo závažných dôvodov, pričom poskytne záujemcovi odôvodnenie tohto rozhodnutia. Právo zmien je vyhradené.

Konkrétna forma a podmienky podpory a zapojenia neziskových organizácií, občianskych združení budú oznámené v priebehu septembra 2020.


Pozrite aj: