Zajtra: Polooblačno 20°C

Vianočné trhy 2021


Hlavné mesto SR Bratislava od 31. mája 2021 spúšťa prihlasovanie na prenájom predajných stánkov na Vianočných trhoch 2021. Prihlasovanie bude ukončené 30. júna 2021 (streda) o 17,00 h.

Všetky podrobnosti k prihlasovaniu - podmienky prihlásenia a následnej účasti, špecifikácie ponúkaných predajných stánkov, informácie o uhradení zábezpeky, opcie a nájmu či štatút výberovej komisie,sú priložené v dokumentoch na spodnej strane tejto stránky.

 

Link na prihlasovanie: https://bratislava.egrant.sk/ 

 

Vyhlasovateľ - hlavné mesto SR Bratislava, bude pozorne sledovať aj vývoj epidemiologickej situácie a súvisiace opatrenia, o prípadných zmenách v organizácii podujatia bude včas informovať. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie kedykoľvek do uzavretia nájomných zmlúv zrušiť alebo neuzatvoriť nájomnú zmluvu s ktorýmkoľvek zo záujemcov zo závažných dôvodov, pričom poskytne záujemcovi odôvodnenie tohto rozhodnutia. Právo zmien je vyhradené.

Vyhlasovateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava

Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Zastupuje: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

IČO: 00603481


Kontakt:

info@bratislava.skPozrite aj: