Zajtra: Polooblačno 24°C

Vianočné trhy 2021


Hlavné mesto SR Bratislava od 31. mája 2021 spúšťa prihlasovanie na prenájom predajných stánkov na Vianočných trhoch 2021. Termín na prihlasovanie sme predĺžili do 14. júla 2021, 17:00h. 

Všetky podrobnosti k prihlasovaniu - aktualizované podmienky prihlásenia a následnej účasti, špecifikácie ponúkaných predajných stánkov, informácie o uhradení zábezpeky, opcie a nájmu či štatút výberovej komisie,sú priložené v dokumentoch na spodnej strane tejto stránky.

 

Link na prihlasovanie: https://bratislava.egrant.sk/ 

 

Vyhlasovateľ - hlavné mesto SR Bratislava, bude pozorne sledovať aj vývoj epidemiologickej situácie a súvisiace opatrenia, o prípadných zmenách v organizácii podujatia bude včas informovať. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie kedykoľvek do uzavretia nájomných zmlúv zrušiť alebo neuzatvoriť nájomnú zmluvu s ktorýmkoľvek zo záujemcov zo závažných dôvodov, pričom poskytne záujemcovi odôvodnenie tohto rozhodnutia. Právo zmien je vyhradené.

Vyhlasovateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava

Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Zastupuje: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

IČO: 00603481


Kontakt:

info@bratislava.skPozrite aj: