Vianočné trhy 2021


Hlavné mesto SR Bratislava ako vyhlasovateľ súťaže oznamuje, že z dôvodu nových epidemiologických nariadení a nerentabilnosti pre nájomcov ruší konanie vianočných trhov 2021.


PRIHLASOVANIE PRE NEZISKOVÝ SEKTOR do 11.10.2021

Hlavné mesto  spúšťa výzvu na zapojenie mimovládnych neziskových organizácií do vianočných trhov na Hlavnom a Františkánskom námestí, za účelom priblíženia dobročinných aktivít v kontexte Vianoc Bratislavy návštevníkom trhov. Mimovládne neziskové organizácie sa môžu zapojiť do vianočných trhov na obdobie od 26. novembra do 22. decembra 2021 a to na dobu 6 dní alebo celých 27 dní (celá doba trvania vianočných trhov)

 

Stánky pre neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, chránené dielne a podobne budú umiestnené na Hlavnom námestí. Cena za stánok je stanovená na 10,- Eur/deň (60 eur pre nájom na 6 dní, 270 eur na 27 dní). Podmienky prihlasovania nájdete v priloženom súbore. Prihlasovať sa môžete do 11.10.2021 výlučne online formou, prostredníctvom systému e-grant na nasledujúcom linku: https://bratislava.egrant.sk/.


Zoznam úspešných uchádzačov o nájom vianočných stánkov na vianočných trhoch 2021 nájdete v priložených súboroch nižšie (pod názvom "Úspešní uchádzači zoznam), rovnako aj zoznam tých, pre ktorých nám kapacitné možnosti momentálne nedovoľujú garantovať umiestnenie (súbor s názvom "uchádzači pod čiarou zoznam"). 

Úspešní uchádzači musia úhradiť opciu vo výške 10 % zo stanovenej sumy minimálneho nájomného pre jednotlivé typy stánkov podľa čl.1 body 1 až 4 najneskôr do 16. 09. 2021 (vrátane).

Opcie sú v nasledovnej hodnote:

  • stánok JnPK1 (celá doba) - 525 eur 
  • stánok JnPK1 (rotačný) - 131 eur
  • stánok JnPK2- 1050 eur
  • stánok RN - 1125 eur
  • stánok DBP (celá doba) - 150 eur
  • stánok DBP (rotačný) - 37,50 eur

Zvyšná suma (vypočítate ako Vami ponúkaná suma mínus suma opcie) - pri uzatvorení nájomnej zmluvy bude záujemca povinný preukázať úhradu požadovaného nájomného v plnej výške v termíne najneskôr do 15.10.2021.

UPOZORNENIE pre úspešných uchádzačov:

Opcia a zábezpeka sa platia na nasledujúci účet:

IBAN: SK7275000000000025824903

 Nájom sa platí na nasledujúci účet:

IBAN: SK5875000000000025828453

 Pri uzatvorení nájomnej zmluvy, najneskôr do 15.10.2021, bude záujemca povinný na účet SK7275000000000025824903, BIC (SWIFT): CEKOSKBX zložiť aj zábezpeku za prípadné poškodenie stánku resp. podmienok nájomnej zmluvy, a to vo výške 10 % z ponúkanej ceny nájomného. Táto zábezpeka bude najneskôr do 31.01.2021 vrátená buď v plnej sume alebo znížená v závislosti od poškodenia stánku a prípadných pokút za porušenie podmienok nájomnej zmluvy.

Ak vyhlasovateľom vybraný úspešný uchádzač neuhradí nájomné s opciu a stanovenú zábezpeku podľa bodov a/ až d/ tohto článku, právo záujemcu na uzatvorenie zmluvy zanikne bez náhrady.

 

Pokiaľ niektorý z úspešných uchádzačov zmluvu nepodpíše alebo pokiaľ sa podarí doplniť ďalšie konštrukcie stánkov za dodržania aktuálne platných opatrení, bude vyhlasovateľ kontaktovať ďalších z uchádzačov podľa rozhodnutia komisie. 


Hlavné mesto SR Bratislava od 31. mája 2021 spustilo prihlasovanie na prenájom predajných stánkov na Vianočných trhoch 2021. Termín na prihlasovanie bol po predĺžení do 14. júla 2021 do 17,00h. Vyhlásenie výsledkov sa posúva na 8. septembra 2021. Následne sa pre úspešných uchádzačov posúva aj termín zaplatenia opcie (do 16.09.2021). Zoznam úspešných uchádzačov bude na tejto webstránke zverejnený 8. septembra 2021.

Všetky podrobnosti k prihlasovaniu - aktualizované podmienky prihlásenia a následnej účasti, špecifikácie ponúkaných predajných stánkov, informácie o uhradení zábezpeky, opcie a nájmu či štatút výberovej komisie,sú priložené v dokumentoch na spodnej strane tejto stránky.

 

Link na prihlasovanie: https://bratislava.egrant.sk/ 

 

Vyhlasovateľ - hlavné mesto SR Bratislava, bude pozorne sledovať aj vývoj epidemiologickej situácie a súvisiace opatrenia, o prípadných zmenách v organizácii podujatia bude včas informovať. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie kedykoľvek do uzavretia nájomných zmlúv zrušiť alebo neuzatvoriť nájomnú zmluvu s ktorýmkoľvek zo záujemcov zo závažných dôvodov, pričom poskytne záujemcovi odôvodnenie tohto rozhodnutia. Právo zmien je vyhradené.

Vyhlasovateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava

Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Zastupuje: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

IČO: 00603481


Kontakt:

info@bratislava.skPozrite aj: