Výsledky súťaže bytového súboru na Terchovskej ulici

Porota rozhodla o  víťazovi súťaže pre prvý bytový súbor s  nájomnými bytmi 

Do súťaže vyhlásenej hlavným mestom Bratislava, Generálnym investorom Bratislavy a Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) na projekt pre bytový súbor bolo prijatých 76 urbanisticko-architektonických návrhov. Bytový súbor s nájomnými bytmi prinesie do mestskej časti Ružinov viac ako 80 nových nájomných bytov, pribudnú parkovacie miesta pre budúcich aj súčasných obyvateľov aj ďalšia občianska vybavenosť. Bratislava trpí nedostatkom nájomných mestských alebo komunálnych čI obecných bytov, ktorých je v hlavnom meste menej ako 1 % zo všetkých bytov.

 

BRATISLAVA. Súťaž na prvý bytový súbor s nájomnými bytmi má víťaza. Odborná porota vybrala v architektonickej súťaži na bytový dom na Terchovskej ulici v Ružinove projekt ateliéru The Büro. Víťazný projekt v návrhu počíta s 82 novými nájomnými bytmi postavenými na doteraz nevyužívanom mestskom pozemku. Do súťaže vyhlásenej hlavným mestom Bratislava, Generálnym investorom Bratislavy a Metropolitným inštitútom Bratislavy bolo prijatých 76 architektonických návrhov zo Slovenska, Rakúska a Česka. 

Pre vedenie hlavného mesta je otázka nájomných bytov jednou z priorít. Bratislava musí v zmysle zákona vybudovať viac ako 500 náhradných nájomných bytov pre nájomníkov z reštituovaných domov. Potrebuje tiež riešiť nájomné byty, aby bolo bývanie dostupné aj pre ľudí s priemerným a nižším príjmom. Mesto sa tiež musí vedieť postarať o ľudí a rodiny, ktoré sa prechodne dostali do ťažkej životnej situácie a potrebujú podporu vo forme bývania. Možnosť nájomného bývania je aj významnou motiváciou pre získanie zamestnancov v profesiách, ktoré v Bratislave, kde priemerné platy nedostačujú na komerčné nájmy, no pritom ide o verejne prospešné pozície ako sú učitelia, zdravotné sestry či mestskí policajti.

Nájomný dom zapadne do prostredia aj odhluční Galvániho

Súčasťou zadania bolo, aby návrh rešpektoval dané prostredie, v nadväznosti na jestvujúcu urbánnu štruktúru, hlavné uzly územia, dopravné napojenie. Od návrhov sa predpokladala konštrukčná jednoduchosť, efektívnosť a racionalita dispozičného riešenia, teda pomer obytných plôch bytov k ostatným plochám.

 

V urbanisticko-architektonickej súťaži porota siedmich architektov zo Slovenska a Českej republiky vybrala najvhodnejší návrh.

Zadanie na bytový súbor počítalo s minimálne 80 bytmi: jedno-, dvoj- a trojizbovými,  z ktorých každé budú mať približne tretinové zastúpenie. V bytovom súbore budú tiež priestory pre občiansku vybavenosť a zdieľané služby, o ktorých využití môžu rozhodnúť v participatívnom procese aj obyvatelia okolia budúcej bytovky.

Pri výstavbe bytového domu sa v zadaní počíta s jedným parkovacím miestom pre každý nový byt. Zároveň pre ľudí, ktorí bývajú v okolí, vďaka výstavbe nového nájomného domu pribudne viac ako 30 parkovacích stojísk.

„Bytový súbor, ako ho navrhol víťaz The Büro, s.r.o., porota vyhodnotila ako víťazný najmä vďaka jeho vynikajúcemu urbanistickému riešeniu a citlivému začleneniu do územia. Pavlačový dom na strane hlučnej Galvániho ulice odtieni hluk a logicky doplní hmotu štvorpodlažných bytových domov južnejšie. Na druhej strane objektami s menšou mierkou nadväzuje na priľahlú zástavbu rodinných domov,“ povedal Peter Lényi z Útvaru súťaží MIB

Porota tiež ocenila, že menšie objekty bytového domu sú komorné, veľmi kvalitne sú navrhnuté vnútorné dvory bytovky, ktoré sú zároveň prístupné aj pre ľudí z okolia. „Návrh počíta s veľkým množstvom zelene, a zároveň používa súčasný architektonický jazyk,“ dodal Lényi.

Po urbanisticko-architektonickej súťaži budú do víťazného návrhu v priebehu najbližších mesiacov zapracované pripomienky vyplývajúce z participácie s občanmi. Po príprave projektovej dokumentácie, ktorá môže trvať približne dva roky, by v roku 2022 mohla začať výstavba samotného bytového súboru.

Zloženie poroty:

Ing. arch. Juraj Šujan, riadny člen poroty, predseda poroty 

Ing. arch. Juraj Benetin, riadny člen poroty  

Ing. Boris Hrbáň, riadny člen poroty

Akad. arch. Ladislav Kuba, riadny člen poroty

MgA. Ondřej Synek, riadny člen porotyIng. arch. Norbert Dvorčák, náhradník poroty  
Ing. arch. Michal Pulman, náhradník poroty  
Ing. arch. Marek Harčarík, sekretár súťaže  
Mgr. art. Katarína Máčková, overovateľ súťažných podmienok  
Mgr. Alexandra Vičanová, overovateľ súťažných podmienok 

1. miesto

The Büro s.r.o. (Odmena vo výške 16 000  

 

Komentár poroty: 

Pri víťaznom návrhu vyzdvihujeme predovšetkým vynikajúce urbanistické riešenie a citlivé začlenenie do územia. Bariérový pavlačový dom odtieňuje hluk z Galvaniho ulice a logicky dopĺňa rad štvorpodlažných panelových domov. Zároveň sa však ku koridoru Galvaniho ulice nestavia chrbtom, keď na oboch priečeliach autori umiestnili priestory vybavenosti. Správnosť tohto rozhodnutia potvrdzuje aj úprava a zvládnutie čelného priestoru pri križovatke Rožňavská - Galvaniho ulica. Skupina menších domov v západnej časti pozemku reaguje na mierku priľahlej zástavby a vytvára tak priepustné poloverejné priestory, ktoré nadväzujú na obdobné priestory medzi panelovými bytovými domami na juhovýchodnej strane Banšelovej ulice. Autori navyše vhodne umiestňujú vjazd do podzemnej halovej garáže do Banšelovej ulice, čím odľahčujú dynamickú dopravu v Terchovskej ulici a potvrdzujú jej status vedľajšej ukľudnenej slepej ulice. 

Samotné domy sú lapidárne tak v konštrukčnom, ako aj v dispozičnom riešení, čo považujeme za správne. Popri splnení požadovaných parametrov navrhnutých bytov ponúka riešenie vhodných spoločných a komunitných priestorov.  

Vidíme možnosť ďalšieho vývoja návrhu v optimalizácii veľkosti podzemnej halovej garáže a posune vjazdu do suterénu od križovatky Galvaniho - Banšelova ul. 

2. miesto

SUPERATELIER s.r.o. (Odmena vo výške 10 000 €) 

 

Komentár poroty: 

Urbanistické riešenie druhého oceneného návrhu oceňujeme. Líniový bytový dom odtieňuje vnútro riešenej parcely od hluku. Zároveň ale kvitujeme, že sú aj do Galvaniho ulice orientované okná obytných miestností. Autori teda nerezignujú na možnosť budúcej transformácie Galvaniho na mestskú triedu. Dvojica menších bodových bytových domov v západnej časti parcely nadväzuje na domy v susedstve. V prízemí sú menšie domy vybavené prenajímateľnými priestormi, ktoré k sebe dôveryhodne priťahujú spoločenský život. 

Dispozičné riešenie domov je veľmi racionálne, vrátane riešenia podzemného parkoviska. Domy samotné sú navrhnuté starostlivo s citom pre detail. 

Príležitosť na zlepšenie výsledku vidíme v revízii oboch priečelí pozdĺžneho bytového domu, ktorých súčasné riešenie považujeme za nevhodné. 

3. miesto

MRCK GROUP s.r.o. (Odmena vo výške 6 500 €) 
 

Komentár poroty: 

Tretí ocenený návrh nás presvedčil prostým a fungujúcim usporiadaním dvoch pozdĺžnych pavlačových domov, ktoré vhodne využíva základnú konfiguráciu parcely. Park, ktorý medzi domami vzniká, dobre nadväzuje na existujúci park medzi panelovými domami a zároveň umožňuje elegantný priechod parkom ku križovatke Rožňavská - Galvaniho. V situovaní vjazdu do podzemných garáží vidíme, ale priestor na vylepšenie projektu. 

Konštrukčné riešenie domov je lapidárne a vhodné. Traktovanie bytov je tiež správne, samotné dispozičné riešenie jednotlivých bytov, ale umožňuje tiež výrazné zlepšenie. Jednotlivé domy majú správne orientované obytné miestnosti. Kvitujeme návrh predzáhradiek na zvýšenom prízemí. Materiálové vyhotovenie fasád domov si vynútilo dôkladnú diskusiu medzi porotcami. Pozinkované plechy môžu evokovať experimentálne sídlisko Invalidovňa v Prahe, ale aj oceľokôlne na predmestí.  


Odmeny

PLURAL s.r.o. (Odmena vo výške 1375 €)  

umiestnenie: 4. až 7. miesto 

Komentár poroty: 

Kladne hodnotíme výborné dispozičné a konštrukčné riešenie návrhu a jednoznačný urbanistický koncept. Za nevhodné považujeme umiestnenie vjazdu do podzemnej garáže, vstupov do domov a príliš tvrdý výraz domov.


DOXA s.r.o. (Odmena vo výške 1375 €) 

umiestnenie: 4. až 7. miesto 

Komentár poroty: 

Odmenu tomuto návrhu udeľujeme predovšetkým za dôsledné overenie dispozičného a priestorového konceptu a silný umelecký výraz navrhovanej štruktúry. 
 


Ing. arch. Šimkovič Vladimír / Ing. arch. Márius Žitňanský (Odmena vo výške 1375 €) 

umiestnenie: 4. až 7. miesto 

Komentár poroty: 

Oceňujeme silný urbanistický koncept, racionálne konštrukčné a dispozičné riešenie. Riešenie parkovania a s tým súvisiace úpravy parku, ale vzbudzujú veľké pochybnosti. 


FREE DOM s.r.o. (Odmena vo výške 1375 € 

umiestnenie: 4. až 7. miesto 

Komentár poroty: 

Návrhu porota udelila odmenu za zaujímavé urbanistické riešenie a výtvarný výraz, ktorý ju podnietil ku dôkladnej diskusii.


Poradie ostatných zúčastnených kolektívov na základe hodnotenia poroty: 

  1. - 10. miesto:

NOIZ s.r.o.  
Ing. arch. Pavol Dobšinský  
Totalstudio, s.r.o. 

  1. - 29. miesto:

Grido architekti, s.r.o.  
A B.K.P.Š., spol. s r.o.  
OON Design s.r.o.  
SLLA s.r.o.  
Architekt DI Max Utech 
hantabal architekti s.r.o.  
MAPA architekti s.r.o.  
Mag.arch. Peter Stec, ArtD. / studený architekti s.r.o.  
young.s architekti s. r. o.  
RULES, s.r.o.  
winwin architects s.r.o. 
BEEF, s.r.o.  
plus 2 architekti s.r.o.  
ECKHARDT s.r.o.  
Ing. arch. Matúš Podskalický / LP Bros, s.r.o.  
Ing. arch. Kristína Olesová A 
ALEXY & ALEXY s.r.o.  
JSME ARCHITEKTI s.r.o. / Ing. Martin Sladký  
Ing. arch. Emanuel Murín 

  1. - 45. miesto:

DAVANITA about_architecture s.r.o.  
Ing. arch. Pavol Vadkerti - PV ART  
Ing. arch. Dávid Chaľ / FVA, s.r.o.  
ProRevit s.r.o.  
PH9 s.r.o.  
LIMarch s.r.o.  
INDEX, spol. s.r.o.  
PHA, s.r.o.  
ATELIÉR A. BKPŠ  
Šutek s.r.o.  
Maarch s.r.o.  
LePlan, s.r.o.  
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o.  
Architektonické štúdio Atrium s.r.o.  
Houzzin s.r.o.  
Ing. arch. Milan Kiaček 

  1. - 57. miesto: 

Ing. arch. Tomáš Beneš  
MBarch s.r.o.  
MMA ateliér, s.r.o.  
Atelier 008 s.r.o.  
IKOONA a.s.  
GFI, a.s.  
nice&wise s.r.o.  
adbau+, s.r.o.  
Ing. arch. Peter Szofka 
MS arch, s.r.o.  
Architekti on:off s.r.o.  
2M ateliér architektúry, s.r.o.  

  1. - 70. miesto:

Ing. arch. Ľubomír Králik, ateliér architektúry a designu

MILAN architecture, s.r.o.

Kolčák architekti

DD Architekti s.r.o.

A11 spol s.r.o.

ASPACE, s.r.o.

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER PODOBA s.r.o.

Ing. arch. Emanuel Murín

Createrra s.r.o.

Ing. arch. Ján Kubina ARCHITEKTÚRA - URBANIZMUS

Ing. arch. Milan Kiaček

architekti Šercel Švec s.r.o.

A11 spol s.r.o.

  1. - 73. miesto:

Doubner spol. s r.o.  
ARC.AA s. r. o.  
GEHAS SLOVAKIA s.r.o.