Výzva na predkladanie žiadostí 2019

VÝZVA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na realizáciu integračných projektov pre ľudí bez domova pre rok 2019 (ďalej len „výzva 2019“)

Výzva 2019 sa vyhlasuje v zmysle schválených „Pravidiel pre poskytovanie dotácií na financovanie integračných projektov pre ľudí bez domova“ (ďalej len „pravidlá“) z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na rok 2019 na základe uznesenia č. 110/2019 schváleného Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 28. 03. 2019, z rozpočtovej položky Program č. 6: Sociálna pomoc a sociálne služby.

Dátum vyhlásenia: 15. 04. 2019
Uzávierka prijímania žiadostí: 06. 05. 2019
Disponibilný objem zdrojov: 150 000,- eur
Gestor: oddelenie sociálnych vecí

Cieľ
Cieľom výzvy 2019 je podpora inovatívnych integračných projektov pre ľudí bez domova, ktorých preukázateľným dopadom v oblasti sociálneho začleňovania bude ukončenie bezdomovectva prostredníctvom bývania a intenzívneho sociálneho poradenstva (ďalej len „projekty“).

Oblasť podpory
Oblasť podpory verejnej výzvy 2019 je zapojenie ľudí bez domova do projektov realizovaných neverejnými subjektmi za účelom integrácie ľudí bez domova, dosiahnutia ich opätovného začlenenia sa nielen do pracovného, ale i spoločenského života, zníženia stavu ľudí bez domova s cieľom ukončovania bezdomovectva.

Oprávnenosť žiadateľa o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadateľ“)
Dotáciu možno poskytnúť oprávnenému žiadateľovi o poskytnutie dotácie, ktorým je právnická osoba (nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia) pôsobiaca na území hlavného mesta SR Bratislava, ktorej zakladateľom nie je hlavné mesto a je oprávnená na poskytovanie sociálnej starostlivosti na základe Rozhodnutia o udelení akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo Registračnej karty poskytovateľa sociálnej služby viac ako 18 mesiacov ku dňu podania žiadosti (ďalej len „žiadateľ).

Forma, výška a spôsob financovania
Podpora je poskytovaná formou dotácie.
Každý oprávnený žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť iba jednu žiadosť o poskytnutie dotácie.

Kontrola využitia finančných príspevkov
Kontrola spôsobu a správnosti využitia dotácie bude upravená v zmluve o poskytnutí dotácie.

Podmienky účelu, podmienky poskytovania dotácií, spôsob ich poskytovania (prijímanie a posudzovanie žiadostí o dotácie), zúčtovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na príslušný rok (ďalej len „hlavné mesto“) a iné informácie sú bližšie špecifikované a určené v pravidlách.

Pravidlá sú neoddeliteľnou súčasťou výzvy a sú zverejnené na webovom sídle hlavného mesta spolu s prílohami.