Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu

Predmetom zákazky je vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania.

Verejné obstarávanie je spoločným verejným obstarávaním v zmysle § 16 ZVO medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Metropolitným inštitútom Bratislavy a Spoločnosťou pre rozvoj bývania.

Vyhlasovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy

Lehota na predkladanie ponúk: 30.06.2020 13:00

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 700 000,00 EUR bez DPH

Doba čerpania: 4 roky

Realizáciu zákazky bude vykonávať 6 vysúťažených ateliérov

Hodnotiace kritériá: 70% kvalita doteraz realizovaných projektov, 30% ponuková cena

Kontaktný bod s podrobnejšími informáciami k súťaži, kde sú kompletné podklady a cez ktorý bude prebiehať komunikácia.