Zavedenie zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu


V roku 2022 zapájame všetky mestské časti

Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023, preto sa mesto rozhodlo jednotlivé mestské časti zapájať postupne.
Doteraz sme do systému zberu zapojili mestské časti Lamač, Záhorská Bystrica, Karlova Ves a Dúbravka. V apríli, máji a júni sa začína s odvozom kuchynského bioodpadu z domácností v Devínskej Novej Vsi, Devíne, Petržalke a Ružinove.
 

Cieľom zavedenia zberu kuchynského bioodpadu je znížiť, ideálne odstrániť tento druh odpadu zo zmesového komunálneho odpadu. Ak zozbierame tento druh odpadu zvlášť, môžeme ho opätovne spracovať. Efektívnym zužitkovaním potravinových zvyškov dostávame nielen udržateľnú elektrickú energiu, ale aj hodnotný kompost, ktorý sa vráti v podobe organického hnojiva späť do pôdy a obohatí ju o vzácne živiny. Zvyšuje sa tým jej úrodnosť, schopnosť zadržiavať vodu, kvalita biodiverzita a pôda je tak schopná udržať viac uhlíka.
Triedením kuchynského bioodpadu domácnosti aktívne prispievajú k zníženiu pôdnej erózie, ktorá je spôsobená vyčerpaním živín a znečistením.

Vedeli ste, že na jedného Bratislavčana pripadá ročne vyše 120 kg kuchynského bioodpadu? Obyvatelia približne 90 domácností bytového domu by tak mohli za rok vytriediť také množstvo kuchynského bioodpadu, ktoré by postačovalo na obohatenie jedného hektára pôdy. V Bratislave môžeme z kuchynského odpadu získať až 16 000 ton kompostu ročne, čo je množstvo, ktoré obohatí 534 hektárov pôdy a súčasne zabráni úniku 1 761 ton CO2 do ovzdušia.
Ako prvá sa do zberu zapojila mestská časť Lamač a postupne sa k nej pridávajú ďalšie – Záhorská Bystrica, Karlova Ves, Dúbravka a už aj Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka a Ružinov.
Pridajte sa k zberu kuchynského bioodpadu a chráňte tak spolu s nami životné prostredie znížením objemu zmesového odpadu v našom hlavnom meste.Doterajšie výsledky

Zber kuchynského bioodpadu sme už zaviedli v mestských častiach Lamač, Záhorská Bystrica, Karlova Ves a Dúbravka. Priemerná zapojenosť dosahuje v prípade rodinných domov 85 % a v prípade bytových domov je zapojenosť správcov 95 %. Od začiatku projektu do polovice apríla sa vyzbieralo 150 ton odpadu z kuchýň.
Obyvatelia a obyvateľky majú možnosť vyskúšať si, že množstvo ich zmesového komunálneho odpadu vďaka triedeniu kuchynského odpadu klesá.


Distribúcia zberných nádob a kompostovateľných vreciek

Všetky domácnosti zapojenej mestskej časti dostanú bezplatne jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík (rodinné domy aj 20 l hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks a informačný leták.  Termíny distribúcie balíčkov pre konkrétnu mestskú časť nájdete v informáciách nižšie.

Obyvatelia rodinných domov 

Harmonogram distribúcie košíkov a zberných nádob priamo do domácností rodinných domov bude zverejnený na stránke www.olo.sk.  
Obyvatelia budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS.

Obyvatelia bytoviek   

Presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite sa obyvatelia bytoviek dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať v okolí bytového domu prostredníctvom distribučných bodov podľa harmonogramu zverejneného nižšie.

Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí, keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu ani splnomocnenie predkladať nemusí.


Ak bývate v rodinnom dome a nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, musíte mať pri preberaní nádob a kompostovateľných vreciek vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete nižšie.

Ak ste nájomca v bytovom dome, splnomocnenie netreba mať, stačí pri preberaní štartovacieho balíčka uviesť meno vlastníka a číslo bytu, prípadne poschodie.


Ako na triedenie kuchynského bioodpadu?

  • pre domácnosti v bytových domoch 

Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a vynesú ho do 120 l alebo 240 l hnedej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome) označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu na obvyklom mieste kontajnerového stojiska. 

  • pre domácnosti v rodinných domoch 

Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a umiestnia ho do 20 l hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“. Iba túto 20 l zbernú nádobu budú vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7:00 hod. Nevykladajte 10 l kuchynský košík, ten slúži na zber odpadu priamo v kuchyni. 

Prosíme vás, aby ste kuchynský bioodpad začali doma triediť najskôr týždeň pred prvým zberom. Predídete tak zápachu a vytekaniu bioodpadu zo zberného košíka. Termín prvého zberu pre vašu mestskú časť nájdete v informáciách nižšie. 

 


Aký je rozdiel medzi zbernou nádobou na kuchynský bioodpad a záhradný bioodpad?

Zber kuchynského bioodpadu bude prebiehať počas celého roka. Záhradný bioodpad bude naďalej vyvážaný sezónne od marca do novembra, 1x za dva týždne, tak ako doteraz.  

Nevhadzujte kuchynský bioodpad do nádob na záhradný bioodpad, tieto druhy odpadu majú rozdielne spracovanie. Hnedá nádoba na záhradný bioodpad a hnedá nádoba na kuchynský bioodpad sú odlíšené nálepkami.  

Do nádoby na kuchynský odpad patria zvyšky z prípravy jedla (šupky, odrezky z prípravy rastlinnej a živočíšnej stravy) aj potraviny po záruke rastlinného a živočíšneho pôvodu, zvyšky vareného jedla, malé kosti a pod. Do nádoby na záhradný odpad patria kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina.


Čo patrí a nepatrí do kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad?


Informácie o zbere kuchynského odpadu z domácností

  • Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu bude od roku 2022 rozdelený nasledovne: Od marca do novembra bude zber realizovaný 2x do týždňa. Od decembra do februára bude zber 1x do týždňa.
  • V deň zberu musia byť 20 l zberné nádoby z rodinných domov umiestnené na obvyklom odvoznom mieste zmesového odpadu v čase do 7:00 hod.
  • Používajte len nami doručené zberné nádoby a certifikované kompostovateľné vrecká, ktoré ste dostali na 12 mesiacov v počte 150 ks (2 až 3 vrecká na týždeň). Ak dodané kompostovateľné vrecká spotrebujete, môžete si v maloobchodnej sieti zakúpiť ďalšie, označené logom OK compost, OK home compost alebo papierové vrecká.
  • Náklady na zber kuchynského bioodpadu z bytových aj rodinných domov sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie?

Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť zhodnotenie čo najväčšieho množstva potravinového odpadu. Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, burinu. 

Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského odpadu, no nemali by ste ich kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať. 

Často kladené otázky a odpovede