Zavedenie zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu


Začíname v Lamači

Bratislava má zo zákona o odpadoch povinnosť zabezpečiť triedenie bioodpadu najneskôr do roku 2023. Keďže ide o veľký projekt, hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s ním začína postupne už teraz. Projekt začíname v mestskej časti Lamač v mesiacoch september a október 2021 a v roku 2022 ho implementujeme aj v ostatných mestských častiach Bratislavy. Posledné mestské časti budú zapojené začiatkom roka 2023.
Cieľom opatrenia je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu. Pri skládkovaní, ktoré sa praktizuje na 80 % územia Slovenska, je takýto bioodpad najväčším tvorcom skleníkových plynov a znečisťovateľom povrchových a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia.  
Vedeli ste, že na jedného Bratislavčana pripadá ročne vyše 120 kg kuchynského bioodpadu? Ak zozbierame tento druh odpadu zvlášť, môžeme ho spracovať a opätovne vrátiť do pôdy ako hodnotný kompost. 
Obyvatelia približne 90 domácností bytového domu by tak mohli za rok vytriediť také množstvo kuchynského bioodpadu, ktoré by postačovalo na obohatenie jedného hektára pôdy. Na takejto zelenej ploche môže vyrásť približne 40 - 70 ton mrkvy alebo 30 ton melónov. Triedením kuchynského bioodpadu znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach a podporujeme rozvoj cirkulárnej ekonomiky. Pridajte sa k zberu kuchynského bioodpadu a chráňte tak spolu s nami životné prostredie znížením objemu zmesového odpadu v našom hlavnom meste. 

*Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu v MČ Lamač bude prebiehať od 11. 10. 2021 podľa harmonogramu. V úvodnej etape sa odvozy budú realizovať 1x týždenne.

Distribúcia zberných nádob a kompostovateľných vreciek

Všetky domácnosti mestskej časti Lamač dostanú bezplatne jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík (rodinné domy aj 20 l hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks a informačný leták. Predpokladaný začiatok distribúcie balíčkov pre mestskú časť Lamač je od 20. 9. 2021.

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie prostredníctvom sms. Harmonogram distribúcie košíkov a zberných nádob „door to door“ priamo do domácností rodinných domov v Lamači je zverejnený aj na stránke www.olo.sk.

Obyvatelia bytoviek v Lamači si môžu prevziať balíček počas distribúcie „door to door“ priamo do vašich domácností. Dátum a čas sa obyvatelia bytoviek dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky.

Predpokladaný čas distribúcie je pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 a v sobotu od 9:00 do 18:00.

Ak si nestihnete prevziať balíček počas distribúcie „door to door“, môžete si ho prísť prevziať na miestach zriadených distribučných centier (buď v sobotu 9.10 alebo 16.10.2021), kde si obyvatelia, ktorých OLO nezastihlo doma, môžu vyzdvihnúť aj svoj balíček na 4 adresách:

  • trhovisko pred miestnym úradom Lamač - 9.10.2021 od 10:00 do 13:00
  • bývalá požiarna stanica na Vrančovičovej ulici - 9.10.2021 od 14:00 do 17:00
  • Materská škola Bory na ulici Milana Šimečku - 16.10.2021 od 10:00 do 13:00
  • bývalá budova verejného osvetlenia na ulici Pod násypom- 16.10.2021 od 14:00 do 17:00

 

Informácie o nakladaní s kuchynským biologicky rozložiteľným odpadom

  • pre domácnosti v bytových domoch

Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko uzatvoria a vynesú ho do 120 l alebo 240 l hnedej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome) označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti vášho bytového domu na obvyklom mieste kontajnerového stojiska.

  • pre domácnosti v rodinných domoch

Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad doma triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko uzatvoria a umiestnia ho do 20 l hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“. Túto zbernú nádobu budú vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7:00 hod.

Prosíme vás, aby ste kuchynský bioodpad začali doma triediť najskôr týždeň pred prvým zberom, teda od 4. 10. 2021. Predídete tak zápachu a vytekaniu bioodpadu zo zberného košíka. Prvý odvoz je plánovaný v týždni od 11. 10. 2021 (viď harmonogram odvozného dňa konkrétnej ulice).

 


Aký je rozdiel medzi zbernou nádobou na kuchynský bioodpad a záhradný bioodpad?

Obyvatelia bytových aj rodinných domov budú kuchynský bioodpad doma triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Naplnené uzatvorené vrecko vložia obyvatelia bytových domov do 120 l alebo 240 l zbernej nádoby, ktorá sa bude nachádzať v blízkosti bytového domu. Obyvatelia rodinných domov vložia vrecko do 20 l zbernej nádoby, ktorú budú vykladať podľa harmonogramu v deň odvozu kuchynského bioodpadu. 

Zber kuchynského odpadu bude prebiehať počas celého roka. Záhradný bioodpad bude naďalej vyvážaný sezónne od marca do novembra, 1x za dva týždne, tak ako doteraz. 

Prosím, nevhadzujte kuchynský bioodpad do nádob na záhradný bioodpad, tieto druhy odpadu majú rozdielne spracovanie. Hnedá nádoba na záhradný bioodpad a hnedá nádoba na kuchynský bioodpad sú odlíšené nálepkami. 

Do nádoby na kuchynský odpad patria zvyšky z prípravy jedla (šupky, odrezky z prípravy rastlinnej a živočíšnej stravy) aj potraviny po záruke rastlinného a živočíšneho pôvodu, zvyšky vareného jedla, malé kosti a podobne. Do nádoby na záhradný odpad patrí napríklad pokosená tráva, lístie, malé konáre, kvety, piliny, odpad z pestovania ovocia a zeleniny...


Čo patrí a nepatrí do kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad?


Informácie o zbere kuchynského odpadu z domácností

  • Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu bude od roku 2022 rozdelený nasledovne: Od marca do novembra bude zber realizovaný 2x do týždňa. Od decembra do februára bude zber 1x do týždňa.
  • V deň zberu musia byť 20 l zberné nádoby z rodinných domov umiestnené na obvyklom odvoznom mieste zmesového odpadu v čase do 7:00 hod.
  • Používajte len nami doručené zberné nádoby a certifikované kompostovateľné vrecká, ktoré ste dostali na 12 mesiacov v počte 150 ks (2 až 3 vrecká na týždeň).
  • Náklady na zber kuchynského bioodpadu z bytových aj rodinných domov sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie?

Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť zhodnotenie čo najväčšieho množstva potravinového odpadu. Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, burinu.

Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského odpadu, no nemali by ste ich kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať.

 


Často kladené otázky a odpovede