Žiadosť o umiestnenie v zariadení pre seniorov u neverejného poskytovateľa sociálnej služby

Postup žiadateľa pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

 

  1. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej iba „rozhodnutie“), žiadateľ s trvalým pobytom v Bratislave, ktorý má záujem o  zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na území Slovenskej republiky s finančnou podporou poskytovania sociálnej služby z verejných prostriedkov, vyplní, podpíše a doručí na hlavné mesto „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby“  (ďalej len „žiadosť“) (viď Príloha č. 1) poštou na adresu:

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

Sekcia sociálnych vecí

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

 

alebo osobne do podateľne Magistrátu hl. m. SR Bratislava.

 

  1. K žiadosti musí byť priložená kópia právoplatného rozhodnutia na druh sociálnej služby – zariadenie pre seniorov a stupeň odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušnou mestskou časťou Bratislavy podľa trvalého pobytu žiadateľa.
  2. Žiadosť po doručení na Magistrát hl. m. SR Bratislava je evidovaná v podateľni v súlade s Registratúrnym poriadkom. V prípade, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, je žiadateľ vyzvaný k jej doplneniu.
  3. Hlavné mesto na základe zaevidovanej žiadosti požiada neverejného poskytovateľa, ktorého si žiadateľ uviedol v žiadosti o poskytnutie sociálnej služby a neverejný poskytovateľ má voľné miesto, je povinný s touto fyzickou osobou uzavrieť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
  4. Žiadateľovi je sociálna služba zabezpečená v poradí, v akom je jeho žiadosť vedená v evidencii.
  5. Žiadateľ je odborným pracovníkom sekcie sociálnych vecí informovaný o zabezpečení poskytovania sociálnej služby vybraným neverejným poskytovateľom.