Zajtra: Dážď so snehom 1°C

Životné prostredie

Ochrana prírody, separovaný odpad, zberné miesta odpadu, harmonogram zberu – tvoria blok zelených tém a zároveň sú praktickým informačným servisom pre občanov Bratislavy.
Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ďalšieho ich vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy. Z hľadiska funkcie organizmov ho chápeme ako dynamický systém, ktorý človek nevyhnutne používa, ovplyvňuje, ale sa mu tiež prispôsobuje.

Ochrana ovzdušia

Hlavné mesto v oblasti ochrany ovzdušia vydáva najmä súhlasy na povoľovanie stavieb a uvedenie do prevádzky malých zdrojov znečisťovania ovzdušia napr. tepelné a technologické zdroje a vyrubuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia.