Zmena spôsobu zberu a odvozu vytriedeného odpadu z rodinných domov

Hlavné mesto pripravuje od druhej polovice roku 2020 spustenie nového spôsobu zberu vytriedeného papiera a plastov zbieraných spolu s kompozitnými obalmi a kovmi v individuálnej bytovej výstavbe, t. j. z rodinných domov, ktoré sa uskutoční v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov – NATUR-PACK, a.s. a spoločnosťou OLO a.s. Cieľom je dosiahnuť zvýšenú mieru triedenia a čistejšie verejné priestranstvá aj životné prostredie.

Do prvej etapy vrecového systému zberu triedeného odpadu od domu k domu budú zapojené bratislavské mestské časti Devín, Devínska Nová Ves, Petržalka, Podunajské Biskupice, Staré Mesto, Vajnory a Vrakuňa. Pri výbere lokalít boli zohľadňované také špecifiká zástavby rodinných domov ako vzdialenosť od miesta spracovania, centrálna zóna kvôli priepustnosti dopravy, geografické charakteristiky, aj výskyt problémových zberných hniezd, ktoré umožnia overiť postupy pre zavedenie systému vrecového zberu postupne vo všetkých mestských častiach.

Výsledkom prvotnej etapy bude analýza výsledkov a ich zapracovanie do systému za účelom zlepšenia jeho kvality, aby po jej ukončení začiatkom roku 2021 mohli byť do nového systému zapojené aj ďalšie mestské časti. Náklady triedeného zberu sú financované organizáciou zodpovednosti výrobcov. V prípade hlavného mesta je to spoločnosť NATUR-PACK, a.s., s ktorou má mesto uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

Harmonogram zberu triedeného odpadu 2020 pre rodinné domy v mestských častiach:

Staré mesto

Petržalka

Vajnory

Devín

Devínska Nová Ves

Podunajské Biskupice

Vrakuňa


Novinkou systému je, že zber bude prebiehať priamo spred rodinných domov z obvyklého odvozného miesta komunálneho odpadu. Zníži sa tak znečistenie verejných priestranstiev v blízkosti zberných hniezd a zároveň sa zvýši komfort pre obyvateľov, ktorí nebudú musieť nosiť vytriedený odpad na vzdialenejšie miesta. Zo skúseností v iných mestách očakávame aj zvýšenú mieru kvality vytriedeného odpadu.

Mesto tak reaguje na dlhodobý trend narastajúceho objemu produkcie odpadu v domácnostiach, nevzhľadnosť a neporiadok na zberných hniezdach, ktoré sú napriek snahe mestských častí používané v rozpore s pravidlami. Nezodpovednosťou niektorých užívateľov týchto zberných hniezd dochádza k prepĺňaniu kontajnerov či znečisteniu vytriedenej suroviny odpadmi, ktoré do daných kontajnerov nepatria.


Ako bude prebiehať vrecový zber triedeného odpadu z rodinných domov v prvej etape?

Nový systém je založený na zbere odpadu vo vreciach, ktoré budú v termínoch podľa harmonogramu odvážané raz mesačne. Rolky vriec budú doručovať pracovníci OLO a.s., priamo do rodinných domov.

Prioritou bude odovzdať rolky s vrecami do domácností osobne. O termíne odovzdávania budeme informovať prostredníctvom komunikačných kanálov mestských častí. Pracovníci OLO zazvonia na zvonček a cez bránu/plot položia balíček s rolkami na váš pozemok, prípadne vám ho zavesia na bránu. Každá domácnosť dostane dve rolky, každú po 25 ks vriec. Na kalendárny mesiac tak na jednu domácnosť pripadnú 2 ks (120 l) modrých vriec na papier a 2 ks (120 l) žltých vriec na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny. Počet vriec v rolke vám vystačí na celý rok a ešte budete mať aj rezervu.

Zber vytriedeného skla bude zabezpečený doterajším spôsobom cez zberné hniezda. Na väčšine zberných hniezd už nebudú k dispozícii kontajnery na papier a plasty zbierané spolu s nápojovými kartónmi (tzv. kompozitné obaly resp. viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky) a kovmi.

Počas prvého mesiaca od zavedenia vrecového zberu ešte necháme zberné hniezda dočasne na svojich pôvodných miestach, aby si mohli obyvatelia  postupne zvyknúť na zmenu v systéme zberu.


Ako triediť?

Vrecový zber

 Používajte len nami doručené vrecia. Počítame s 2 vrecami pre domácnosť. 

Odpad musí byť správne vytriedený a stlačený!

V deň zberu musia byť vrecia zviazané a umiestnené na obvyklom mieste zmesového odpadu – viditeľnom a prístupnom mieste pri komunikácii v čase do 7:00 h.


Zber cez zberné hniezda – vonku prístupnými nádobami na sklo (kontajner, zvony)

Zavedením vrecového zberu triedeného odpadu zvýšime úroveň vytriedenia, ale hlavne zlepšíme jeho čistotu

V súčasnosti je triedený zber odpadu z obalov v rodinných domoch (papier, sklo a plasty spolu s kompozitnými obalmi na báze lepenky a kovmi) zabezpečený prostredníctvom približne 250 zberných hniezd pre triedenie odpadu. Podľa analýzy triedeného zberu z roku 2019 je v Bratislave miera znečistenia triedeného zberu v prípade plastov až 25 % a v prípade papiera 16,2 %.

Zavedením komfortnejšieho systému pre obyvateľov by sa úroveň jeho vytriedenia mala zvýšiť. Odhaduje sa, že v rodinných domoch by obyvatelia mohli vytriediť až o 20 % odpadu viac na efektívnejšie využitie.


Často kladené otázky a odpovede