Zmena spôsobu zberu a odvozu vytriedeného odpadu z rodinných domov

Bratislava vyhodnotila prvú etapu zmeny systému zberu a odvozu vytriedeného odpadu z rodinných domov a v roku 2021 zapojí postupne všetky mestské časti. V auguste 2020 mesto spustilo prvú etapu nového spôsobu zberu papiera a plastu zbieraného spolu s kompozitnými a kovovými obalmi formou vrecového zberu s odvozom priamo spred rodinných domov. Prvú etapu projektu odskúšalo mesto v siedmich mestských častiach. Odvtedy sme sledovali správnosť triedenia a čistoty triedeného odpadu, čistotu životného prostredia na bývalých zberných hniezdach či mieru zapojenia domácností do vrecového zberu. Výsledné dáta sme spolu s ohľadom na prieskum spokojnosti občanov s novým systémom zberu spracovali do vyhodnotenia 1. etapy realizácie, na základe ktorého tento spôsob zberu zavedieme od februára 2021 v ďalších troch mestských častiach: v Rači, Novom Meste a Ružinove a od septembra 2021 v ostatných mestských častiach Bratislavy.  

Vrecový spôsob zberu od domu k domu sme realizovali v rámci prvej etapy od augusta 2020 v siedmich mestských častiach: Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Staré Mesto, Devín, Devínska Nová Ves, Petržalka a Vajnory. V rámci vyhodnotenia prvej etapy bolo našou prioritou prihliadnuť na názor obyvateliek a obyvateľov zapojených častí a prispôsobiť nový systém zberu ich komfortu. Preto sme v novembri realizovali prieskum spokojnosti na vzorke 501 domácností rodinných domov v pilotných mestských častiach. Až 76,8 % z opýtaných domácností informovalo, že systém je pohodlnejší ako zberné hniezda a 85,4% je presvedčených, že ľudia takto triedia lepšie. 

Harmonogram zberu triedeného odpadu 2021 pre rodinné domy v mestských častiach:

Staré mesto

Petržalka

Vajnory

Devín

Devínska Nová Ves

Podunajské Biskupice

Vrakuňa

Ružinov

Rača

Nové Mesto

Výsledky prieskumu v zapojených mestských častiach - vrecový zber


Na rozdiel od systému zberných hniezd prebieha vrecový systém zberu  pre občanov komfortne priamo spred rodinných domov z obvyklého odvozného miesta komunálneho odpadu. Zberné hniezda sme zrušili a ponechali len kontajnery na sklo. Sledovali sme postupné zlepšovanie čistoty životného prostredia a znižovanie znečistenia verejných priestranstiev na miestach bývalých zberných hniezd. V blízkosti zvonov na sklo sa už netvoria “skládky“ odpadov. Veľakrát sa tam totiž nachádzal odpad, ktorý tam nepatril, kontajnery boli preplnené a vytriedené zložky znečistené. Pri vrecovom zbere sa tieto javy darí eliminovať a v našich vlastných vreciach končí takmer výhradne odpad, ktorý tam skutočne patrí. 

Zavedením vrecového zberu triedeného odpadu zvyšujeme úroveň vytriedenia a zlepšujeme čistotu suroviny

V neposlednom rade bolo cieľom nastavenia nového  systému aj zvýšenie miery triedenia a kvality vytriedenej zložky. Aby sme zistili, či vrecový zber triedeného odpadu naozaj prináša čistejšiu druhotnú surovinu, v októbri 2020 sme zrealizovali analýzu vzoriek odpadov zo všetkých mestských častí, kde bol v rámci 1. etapy zavedený vrecový systém zberu triedeného odpadu papiera a plastov zbieraných spolu s kompozitnými a kovovými obalmi z rodinných domov. Analýza nám ukázala, že v rámci novo zavedeného vrecového zberu je znečistenie vytriedeného plastu len 11 %, kým pri systéme zberných hniezd bolo znečistenie až 38 %. Znečistenie papiera v modrých vreciach je 4 %, pričom pri systéme zberných hniezd bolo až 16 %.  

Zavedením tohto systému zberu celoplošne pre rodinné domy by sa mala úroveň vytriedenia v našom hlavom meste ešte zvýšiť. Odhaduje sa, že v rodinných domoch by obyvatelia mohli vytriediť až o 20 % viac odpadu na efektívnejšie využitie. Ako bude prebiehať vrecový zber triedeného odpadu z rodinných domov v druhej etape?

Za základe vyhodnotenia prvej etapy a prieskumu spokojnosti občanov sa mesto rozhodlo pokračovať v rozbehnutom systéme vrecového zberu a považuje ho za úspešný. Zrušením zberných hniezd sa zvýšila kvalita a čistota životného prostredia, zbiera sa čistejšia surovina, a tak sa tiež zabezpečí vyššia úroveň recyklácie.  

Keďže respondentky a respondenti prieskumu najviac uvádzali medzi návrhmi na zlepšenie systému častejší odvoz odpadu, dopyt na viac vriec a využívanie zberných nádob, systém sme sa rozhodli prispôsobiť ich komfortu. Frekvencia zberu 1x za mesiac sa v letných mesiacoch (jún, júl a august), kvôli vyššej spotrebe plastov a predchádzaniu šírenia zápachu počas horúcich dní, zvýši pre plasty, kovové obaly a kompozitné obaly na báze lepenky na 2x za mesiac. Do domácností sa v rámci dopytu dodá zvýšený počet modrých vriec na papier z pôvodných 25 na 26 ks/rok a žltých vriec pre plasty, kompozitné obaly a kovy z pôvodných 25 na 32 ks /rok. 

Nakoľko v OLO, a.s. prispôsobilo harmonogramy zvozov tak, aby zahŕňali aj čas na vyťahovanie z nádob, obyvatelia budú môcť od januára 2021 vykladať v deň zvozu vrecia s triedeným zberom aj vo vlastnej zbernej nádobe. Vrecia v nádobe musia byť uzatvorené, resp. zaviazané a odpad vo vreciach môže byť len ten, ktorý do nich patrí v zmysle VZN. Nádoba by mala byť v maximálnom objeme 240 l a farebne zhodná s farbou vreca.  

Na začiatku roku 2021 sa do systému zberu zapoja ďalšie 3 mestské časti: Rača, Nové Mesto a Ružinov. Odvoz odpadu začne vo februári 2021, čomu bude predchádzať rozvoz vriec. Od augusta 2021 sa do systému zapoja zostávajúce mestské časti so zvozom odpadu v septembri. 

Zber vytriedeného skla bude zabezpečený doterajším spôsobom cez zvony na sklo. Na zberných hniezdach už nebudú k dispozícii kontajnery na papier a plasty zbierané spolu s kompozitnými a kovovými obalmi. 

Zapojenosť obyvateľstva po troch mesiacoch od spustenia 1. etapy bola  72% pre plast, kompozitné a kovové obaly a 28% pre papier.  Využívanie vrecového zberu stúpa každým mesiacom, a to aj vďaka dobrej spolupráci s mestskými časťami. V pilotnom zavádzaní sa opätovne potvrdilo, že intenzívnou komunikáciou medzi partnermi a zodpovednou komunikáciou s verejnosťou je možné posilniť zodpovedné nakladanie s odpadmi v jednotlivých domácnostiach. 

 

Mesto spolupracuje na zavedení vrecového zberu z rodinných domov  s organizáciou zodpovednosti výrobcov – NATUR-PACK, a.s. a spoločnosťou OLO a.s.Ako triediť?

Vrecový zber

• Používajte prosím len nami doručené vrecia. Počítame s 26 ks (120 l) modrých vriec na papier a 32 ks (120l) žltých vriec na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny na kalendárny rok. V prípade, že vám vrecia chýbajú, kontaktujte prosím zakazka@olo.sk

Odpad musí byť správne vytriedený a stlačený!

V deň zberu musia byť vrecia zviazané a umiestnené na obvyklom odvoznom mieste zmesového odpadu - viditeľnom a prístupnom mieste pri komunikácii, v čase od 7:00.

V deň zvozu budete môcť vykladať zaviazané vrecia aj vo vlastných žltých a modrých nádobách. Vrecia v nádobe musia byť uzatvorené, resp. zaviazané a odpad vo vreciach môže byť len ten, ktorý do nich patrí v zmysle VZN. Nádoba by mala byť v maximálnom objeme 240 l a farebne zhodná s farbou vreca.


Zber cez zberné hniezda – vonku prístupnými nádobami na sklo (kontajner, zvony)


Často kladené otázky a odpovede