Financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Finančná podpora pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby krízovej intervencie

Hlavné mesto SR Bratislava poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorými sú nízkoprahové denné centrum, nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, terénna sociálna služba krízovej intervencie.
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov Hlavné mesto SR Bratislava poskytuje neverejným poskytovateľom finančný príspevok na prevádzku sociálnych služieb krízovej intervencie.
Podrobný postup nájdete v Sprievodcovi finančným príspevkom na prevádzku sociálnej služby krízovej intervencie.
Na fungovaní týchto sociálnych služieb sa finančne podieľa Hlavné mesto SR Bratislava a poskytuje finančný príspevok na ich prevádzku.

Kontakt

Oddelenie prevencie a znižovania rizík ohrozeneskupiny@bratislava.sk
Oddelenie dostupného bývania a ľudí bez domova: ludiabezdomova@bratislava.sk
ohrozeneskupiny@bratislava.sk
napísať
Výpočet na 1 prijímateľa/klienta v Nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu Fortunáčik Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby na 1 rok
834,36€
náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby na 1 mesiac
69,53€