Financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Finančná podpora pre žiadateľov o sociálnu službu v zariadení pre seniorov u neverejného poskytovateľa

Hlavné mesto Slovenskej republiky poskytuje z rozpočtu na príslušný rozpočtový rok finančný príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby v zariadeniach pre seniorov.
(V zmysle zákona č. 448/200/ Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.)
Týmto spôsobom sú podporované zariadenia pre seniorov, v ktorých sa sociálna služba pre žiadateľov poskytuje celoročne pobytovou formou, pre občanov a občianky s trvalým pobytom v Bratislave.

Kontakt

Ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie, môžete sa obrátiť na Oddelenie sociálnej podpory seniorov a ľudí so znevýhodnením.
+421 904 144 605
zavolať