Sociálne služby

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK

Aká je to nízkoprahová služba?

Ľahko dostupná, prichádza do prostredia, kde deti, mladí ľudia a rodiny žijú. Poskytuje otvorené a bezpečné prostredie a nekladie na deti, mladých ľudí a rodiny vysoké nároky - či už finančné, psychologické, časové, fyzické alebo technické. Cieľom je vytvárať podmienky na nadviazenie kontaktu pre konkrétnu prácu s jednotlivcami i skupinami, ktorí sa vyhýbajú alebo aktívne nevyhľadávajú štandardnú inštitucionálnu pomoc.
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodiny FORTUNÁČIK poskytuje poradenstvo, prevenciu, vzdelávanie a voľnočasové aktivity pre deti, mladých ľudí a rodiny.
V rámci FORTUNÁČIK-a je poskytovaný podporný priestor, ktorý napomáha zlepšeniu kvality života, k vytváraniu plnohodnotných vzťahov, rozvíjaniu sociálnych a životných zručností a podnecuje tvorivosť a fantáziu.

Kontakt

Adresa: Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK Ubytovňa Fortuna, Agátová 1/A, Bratislava
+421 2 59 356 713
zavolať
fortuna@bratislava.sk
napísať
Výpočet na 1 prijímateľa/klienta v Nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu Fortunáčik Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021
náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby na 1 rok
834,36€
náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby na 1 mesiac
69,53€