Sociálne zariadenia

Zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a denný stacionár

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keď ostane v dôsledku veku, zhoršeného zdravotného stavu alebo životných okolností odkázaný na pomoc inej osoby. Túto odkázanosť nám pomáhajú zvládnuť zariadenia sociálnych služieb - zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denné stacionáre či iné služby.

Kto tieto služby poskytuje?

Pobytovú sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov poskytujú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Ich zoznam nájdete v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb. 
Pobytové sociálne služby pre ľudí so zdravotným znevýhodnením zriaďuje prevažne Bratislavský samosprávny kraj.
  Neverejní poskytovatelia poskytujú sociálnu službu vo viac ako desiatich zariadeniach pre seniorov a v ôsmych zariadeniach opatrovateľskej služby na území hlavného mesta.
  Verejní poskytovatelia, ktorých zriaďuje Hlavné mesto SR Bratislava (ich zoznam nájdete nižšie):
   7 zariadení pre seniorov
   3 zariadenia opatrovateľskej služby
   1 denný stacionár
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní - živnostenský zákon - v znení neskorších predpisov.

Kontakt

Sekcia sociálnych vecí Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
socialnapodpora@bratislava.sk
napísať

Dokumenty jednotlivých zariadení (napr. životopisy riaditeľov/riaditeliek, výročné správy...)