Dotácie

Podprogram 2

Grantový Podprogram 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí

Výzva na podávanie žiadostí v roku 2022

Lehota pre podávanie žiadostí: 25.10.2021 – 31.1.2022

Ciele grantového Podprogramu 2

  podpora jednorazových športových a vzdelávacích podujatí, ktoré disponujú celonárodnou, medzinárodnou, resp. i celosvetovou úrovňou
  rozvoj rekreačného, výkonnostného a vrcholového športu v hlavnom meste
  popularizácia športu prostredníctvom zapojenia obyvateľov hlavného mesta
  rozvoj neformálneho vzdelávania mladých ľudí a pracovníkov v oblasti práce s mládežou
  rozvoj organizácie súťaží v rôznych záujmových oblastiach

Výška dotácie

Minimálna výška dotácie na jeden schválený projekt: 3,320€
  maximálna výška dotácie na podujatie celonárodného významu zaradené do kategórie NATIONAL je v sume 5,000€
  maximálna výška dotácie na podujatie medzinárodného významu zaradené do kategórie INTERNATIONAL je v sume 10,000€
  v sume nad 10,000€ je možné poskytnúť dotáciu pre projekty zaradené do kategórie TOP (podrobnejšie viď Štatút grantového Podprogramu 2)
Maximálna suma dotácie jednému žiadateľovi na všetky schválené projekty zaradené do kategórie NATIONAL a INTERNATIONAL, vrátane schválených projektov v Podprograme 1, je 10,000€ / kalendárny rok.

Čerpanie dotácie

Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu hospodárne a efektívne, na schválený účel a v rámci rozpočtového obdobia, a je povinný ju vyčerpať najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka. Použitie dotácie podlieha povinnému zúčtovaniu s poskytovateľom.

Kontakt

Mgr. Jitka Bystřická
+421 2 59 356 550
zavolať
jitka.bystricka@bratislava.sk
napísať
Konzultácie k podávaniu žiadostí: pondelok: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00 streda: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00