Prezentácia má oboznámiť verejnosť s navrhovanými zmenami a doplnkami 10 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v mestskej časti Petržalka. Lokalita je známa aj pod názvom Nové Lido. Spracovatelia vo svojich vstupoch prezentujú genézu urbanistického rozvoja územia a dôvody pre obstaranie zmien a doplnkov 10. Vysvetľujú, aké zmeny sú ich obsahom a  z toho vyplývajúce benefity pre riešené územie ako aj pre celé mesto. Zástupcovia mesta následne informujú o samotnom procese a o možnostiach pripomienkovania dokumentácie.

Prezentujúci:

  • Ing. arch. Juraj Benetin
  • Ing. arch. Miroslava Argalášová
  • Ing. arch. Juraj Šujan
  • Mag. rer. nat. Marek Dinka

Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov 10 prebieha od 10.07.2023 do 15.09.2023. V tomto termíne je možné zaslať pripomienky elektronicky na adresu [email protected] alebo písomne na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192 814 99 Bratislava

Ďalšie informácie a kompletná dokumentácia, ktorá je predmetom prerokovania (PDF) ↗︎