Územnoplánovacie dokumenty

Podnet na zmenu územnoplánovacej dokumentácie

Čo je podnet na zmenu územného plánu?

Podnetom je žiadosť o prehodnotenie alebo zmenu územného plánu mesta alebo zóny, ktoré obstaralo hlavné mesto SR Bratislava v konkrétnej lokalite, ktorá môže spočívať:
  v zmene funkčného využitia
  v zmene priestorového usporiadania
  v zmene dopravného alebo technického vybavenia
  v navrhnutí novej koncepcie riešenia nezastavaného územia
  v rôznych technických úpravách a opravách napr. rozhrania funkčných plôch a pod.
Druh pozemku podľa katastra nehnuteľností nemusí byť totožný so schváleným funkčným využitím plochy, v ktorej sa pozemok nachádza, podľa územného plánu mesta. Na rozdiel od katastra nehnuteľností, ktorý eviduje súčasný stav nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam (pričom pre potreby tohto zákona stanovuje druhy pozemkov), územný plán určuje pravidlá pre budúce využitie územia.

Kto predkladá Podnet na zmenu územného plánu?

Podnet na zmenu územného plánu mesta alebo zóny, ktoré obstaralo hlavné mesto SR Bratislava, predkladá zväčša vlastník pozemku, resp. pozemkov (fyzická alebo právnická osoba). V prípade územného plánu zóny môže byť predkladateľom podnetu aj vlastník stavby.

Ako podať podnet na zmenu územného plánu?

K podaniu podnetu na zmenu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislava alebo niektorého z územných plánov zón zašlite, prosím, žiadosť s nasledujúcimi údajmi a priloženými prílohami.

Prílohy k podaniu podnetu na zmenu Územného plánu

Kontakt

Adresa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
+421 2 59 356 235
zavolať
uzemnoplanovaciedokumenty@bratislava.sk
napísať
  Svoju žiadosť môžete smerovať na Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov, kde tiež získate informácie o stave podania podnetu.
  Do predmetu e-mailu prosíme uveďte "Podnet na zmenu územného plánu".
  Pri telefonickom získavaní informácií je potrebné uviesť podacie číslo a katastrálne územie, ktorého sa podnet týka.

Ako funguje proces posudzovania žiadosti?

Žiadosť posúdia odborné útvary hlavného mesta z hľadiska schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu, mesta, príp. zóny a primerane aj vo vzťahu k prijatým územnoplánovacím podkladom na území hlavného mesta. Mesto zároveň vyhodnocuje súlad navrhovanej zmeny s prijatými stratégiami a rozvojovými koncepciami.
Výsledkom tejto činnosti je stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré podpisuje primátor ako výkonný orgán územného plánovania a štatutár mesta Bratislavy. V stanovisku hlavného mesta SR Bratislavy môžete byť vyzvaní na spracovanie a predloženie urbanistickej štúdie, ktorá by overila, či je z celomestského hľadiska navrhovaná zmena územného plánu vhodná alebo nevhodná.

Súvisiace dokumenty