Urbanistické štúdie

Urbanistická štúdia je územnoplánovacím podkladom, ktorý rieši čiastkové problémy v území. Slúži často na overenie, či je z celomestského hľadiska konkrétna zmena územného plánu vhodná.

Kedy sa spracúva pri príprave územného plánu:

  ako návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
  na spodrobnenie alebo overenie územného plánu,
  pri zmene a doplnkoch územného plánu,
  na riešenie niektorých špecifických územno-technických, krajinno-ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov v území
  ako podklad pre územné rozhodovanie,
  alebo ak to ustanovuje osobitný predpis.

K čomu je potrebné spracovanie urbanistickej štúdie?

Je potrebné najmä vtedy, ak je predmetom zmeny územného plánu zmena funkčného využitia a priestorového usporiadania, zmena dopravného alebo technického vybavenia, alebo ide o návrh novej koncepcie riešenia nezastavaného územia.
Slúži na overenie, či je z celomestského hľadiska takáto zmena vhodná. Prerokovaná urbanistická štúdia môže po preukázaní vhodnosti navrhovanej zmeny slúžiť ako podklad pre návrh zmien a doplnkov územného plánu.

Kto ju obstaráva?

Urbanistickú štúdiu obstaráva spravidla orgán územného plánovania. Môže ju však obstarať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby alebo na jej obstaranie finančne prispieť každý, kto prejaví o jej obstaranie záujem.

Prerokované urbanistické štúdie obstarané mestom Bratislava

Malokarpatská časť Bratislavského lesoparku