Verejné osvetlenie

Prenájom stĺpov verejného osvetlenia

Ako môžete využiť infraštruktúru verejného osvetlenia?

Na stožiare je možné integrovať rôzne prvky ako napríklad označníky zastávok, dopravné značenie, CDS, kamerový systém alebo vianočnú výzdobu.
Umiestnenie akýchkoľvek prvkov je možné iba po schválení správcom verejného osvetlenia. Z hľadiska ich prevádzky je potrebné rozlišovať, či sú tieto zariadenia pripojené k napájacej sieti verejného osvetlenia.
Overenie možnosti využitia infraštruktúry verejného osvetlenia musí byť overené a následne odsúhlasené správcom verejného osvetlenia. Uvedené podmienky sú všeobecnými podmienkami a v individuálnych prípadoch sa môžu meniť.

Chcem umiestniť moje zariadenie na stožiar verejného osvetlenia. Vyžaduje si toto zariadenie pripojenie k elektrickým rozvodom VO?