Ochrana ovzdušia

Povolenie vykurovania (Malý zdroj znečisťovania ovzdušia - MZZO)

Hlavné mesto Bratislava vydáva povolenia iba pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Za malý zdroj znečisťovania ovzdušia považujeme napr. vykurovanie v rodinných domoch, chatách a iných objektoch pomocou krbu na tuhé palivo alebo plynového kotla. Okrem rodinných domov ide aj o väčšie technologické celky a plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia.

Kedy je potrebné o povolenie žiadať?

Staviam

Staviam

Ak ešte len idete stavať objekt, ktorý bude vykurovaný malým zdrojom znečisťovania. Platí aj v prípade, ak plánujete prístavbu k existujúcej stavbe.

Rodinný dom

K povoleniu stavby MZZO budete potrebovať:

 • výkres situácie
 • projektovú dokumentáciu Vykurovanie
 • projektovú dokumentáciu Architektúra
 • hlavný a/alebo príležitostný zdroj znečisťovania (napr. plynový kotol, tepelné čerpadlo, elektrický kotol)
 • technický výkres (pohľad alebo rez odvodu spalín)

Technologický celok

K povoleniu stavby MZZO budete potrebovať:

 • výkres situácie
 • popis technológie
 • projektovanú spotrebu surovín používaných v technologickom procese
 • typ odlučovacích zariadení
 • miesto a spôsob vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia

Dokumenty:

Žiadosť o povolenie stavby

Kolaudujem

Kolaudujem

Napr. ak už máte postavený objekt vykurovaný malým zdrojom znečisťovania ovzdušia a chystáte sa kolaudovať.

Prílohy k žiadosti sa líšia podľa toho, či už máte, alebo nemáte vydaný súhlas hlavným mestom k povoleniu stavby MZZO.

Rodinný dom

Ak už máte povolenie k stavbe MZZO od hlavného mesta:

 • hlavný a/alebo príležitostný zdroj znečisťovania (napr. plynový kotol, tepelné čerpadlo, elektrický kotol)
 • max. tepelný príkon
 • druh a spotrebu paliva
 • doklad o preskúšaní komína / revízna správa
 • technický výkres (pohľad / rez odvodu spalín)

Ak ešte nemáte povolenie k stavbe MZZO od hlavného mesta:

 • výkres situácie
 • hlavný a/alebo príležitostný zdroj znečisťovania (napr. plynový kotol, tepelné čerpadlo, elektrický kotol, atď.)
 • max. tepelný príkon
 • druh a spotrebu paliva
 • doklad o preskúšaní komína / revízna správa
 • projektovú dokumentáciu Vykurovanie
 • technický výkres (pohľad / rez odvodu spalín)

Technologický celok

V prípade, že kolaudujete technologický celok, budete potrebovať:

 • výkres situácie
 • popis realizovanej technológie
 • projektovaná spotreba surovín používaných v technologickom procese
 • realizovaný typ odlučovacích zariadení
 • miesto a spôsob vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia
 • doklad o preskúšaní komína/revízna správa)

Dokumenty:

Súhlas k prevádzke stavby

Súhlas k dodatočnému povoleniu a prevádzke stavby

Modernizujem / Rekonštruujem

Modernizujem / Rekonštruujem

Ak už máte skolaudovanú stavbu, kde je predpríprava komína, a až teraz idete inštalovať krb alebo plynový kotol. Prípadne ak meníte existujúce vykurovanie za iné.

Po vyplnení žiadosti obdržíte doklad na úhradu správneho poplatku 10€.

Rodinný dom

K užívaniu stavby MZZO budete potrebovať:

 • dodatočný zdroj znečisťovania ovzdušia (napr. plynový kotol, tepelné čerpadlo, elektrický kotol, atď.)
 • max. tepelný príkon
 • druh a spotrebu paliva
 • doklad o preskúšaní komína
 • technický výkres (pohľad alebo rez odvodu spalín)

Technologický celok

K užívaniu stavby MZZO budete potrebovať:

 • výkres situácie
 • popis technológie
 • projektovaná spotreba surovín používaných v technologickom procese
 • typ odlučovacích zariadení
 • miesto a spôsob vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia

Dokumenty:

Žiadosť o prevadzku mimo stavebného konania - OZP

Akým spôsobom požiadať o povolenie?

Pre vyplnenie žiadosti elektronicky potrebujete použiť elektronický občiansky preukaz.
Papierové žiadosti prineste na podateľňu magistrátu na Primaciálne nám. 1 alebo pošlite priamo na adresu magistrátu.
V prípade ak nevypĺňate žiadosť v svojom mene, ale za iného stavebníka (fyzickú osobu), budete musieť k žiadosti priložiť aj platné splnomocnenie, ktoré obsahuje aj súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísané stavebníkom.
Bez týchto príloh nebudeme môcť ďalej žiadosť posúdiť.
Postup pri žiadosti
1
Elektronicky alebo písomne vyplňte žiadosť aj s požadovanými prílohami.
2
Na elektronické podanie budete potrebovať elektronický občiansky preukaz (e-ID). Bez e-ID si viete žiadosť vytlačiť. Takúto žiadosť, rovnako ako písomnú, môžete zaslať poštou alebo priniesť osobne do podateľne.
3
Posúdenie žiadosti by malo trvať do 30 dní. Stanovisko vám zašleme do elektronickej schránky, poštou, alebo si ho budete môcť vyzdvihnúť osobne na Front office centre magistrátu.

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Adresa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
+421 2 5935 6288
zavolať
zivotneprostredie@bratislava.sk
napísať