Triedený zber

Zber kuchynského bioodpadu

Vedeli ste, že na jedného Bratislavčana pripadá ročne vyše 120 kg kuchynského bioodpadu? Obyvatelia približne 90 domácností bytového domu by tak mohli za rok vytriediť také množstvo kuchynského bioodpadu, ktoré by postačovalo na obohatenie jedného hektára pôdy. V Bratislave môžeme z kuchynského odpadu získať až 16 000 ton kompostu ročne, čo je množstvo, ktoré obohatí 534 hektárov pôdy.

V roku 2022 zapájame všetky mestské časti

Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023, preto sa mesto rozhodlo jednotlivé mestské časti zapájať postupne. Doteraz sme do systému zberu zapojili desať mestských častí: Lamač, Záhorská Bystrica, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka, Ružinov, Nové Mesto, Rača a aktuálne prebieha distribúcia balíčkov na triedenie v Starom Meste. Do polovice novembra sa začína s distribúciou aj v Podunajských Biskupiciach, Vrakuni a Vajnoroch, a do konca roka 2022 aj v zostávajúcich MČ Jarovce, Rusovce a Čunovo.
**Cieľom zavedenia zberu kuchynského bioodpadu je znížiť, ideálne odstrániť tento druh odpadu zo zmesového komunálneho odpadu. Ak zozbierame tento druh odpadu zvlášť, môžeme ho opätovne spracovať. **
Výstupom spracovania kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu je certifikovaný substrát a zelená energia EFFECO. Substrát je schopný viazať uhlík, vyživovať pôdu a zvyšovať jej úrodnosť. Výsledkom kompostovania kuchynského bioodpadu z bratislavských domácností je teda produkt, ktorý dokáže obnoviť prírodné zdroje a život v zemi.
Pridajte sa k zberu kuchynského bioodpadu a chráňte tak spolu s nami životné prostredie znížením objemu zmesového odpadu v našom hlavnom meste.
Zhodnotíme triedením - zhodnotíme jedením
Fotka - nádoba na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad

Doterajšie výsledky

Väčšina obyvateliek a obyvateľov Bratislavy pristúpila k triedeniu kuchynského bioodpadu zodpovedne. Zapojenosť domácností bytových domov je doposiaľ na úrovni približne 53 % a v prípade rodinných domov je to zhruba 90 %.
Od októbra 2021 sa Bratislavčanom podarilo vytriediť už takmer 2 000 ton kuchynského bioodpadu. Aktuálne triedi tento druh odpadu už 107 tisíc domácností Bratislavy, čo je takmer 57 % z celkového počtu domácností v doposiaľ zapojených mestských častiach. 
Zatiaľ, čo obyvatelia iných samospráv vytriedia priemerne 11 až 13 kg kuchynského bioodpadu za rok, v Bratislave je to 22 kg na osobu a rok, čo vyplýva z údajov, ktoré máme z doteraz zapojených mestských častí. Potenciál je však oveľa vyšší. O jeho dosiahnutie sa budeme snažiť v ďalších fázach projektu.
V prvej zapojenej mestskej časti Lamač sa v máji 2022 uskutočnila historicky prvá analýza kuchynského bioodpadu na Slovensku, ktorú vykonalo OZ Zenzo a OZ Priatelia Zeme – SPZ v spolupráci s oddelením životného prostredia hlavného mesta.
  Z analyzovanej vzorky odpadu bytových domov tvoril kuchynský odpad takmer 89 %, viac ako 7 % tvoril odpad zo záhrad, približne 0,5 % tvoril nerozložiteľný odpad a zvyšok zastúpili kompostovateľné vrecká.
  Pri rodinných domoch bol obsah nádob tvorený z 97 % kuchynským bioodpadom, z 2 % kompostovateľnými vreckami a len minimálny podiel predstavovali nerozložiteľné odpady.
  Analyzovaný odpad vykazoval naozaj veľkú čistotu, čo je dobrá správa pre jeho ďalšie spracovanie a využitie a aj pre cirkulárnu ekonomiku v Bratislave.

Distribúcia zberných nádob a kompostovateľných vreciek

Všetky domácnosti zapojenej mestskej časti dostanú bezplatne jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík (rodinné domy aj 20 l hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks a informačný leták. Termíny distribúcie balíčkov pre konkrétnu mestskú časť nájdete v informáciách nižšie.

Obyvatelia rodinných domov

Harmonogram distribúcie košíkov a zberných nádob priamo do domácností rodinných domov bude zverejnený v aktualitách na stránke www.olo.sk Obyvatelia budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS. Prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete tu (nie je potrebné overenie notárom).

Obyvatelia bytoviek

Presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite sa obyvatelia bytoviek dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať v okolí bytového domu prostredníctvom distribučných bodov podľa harmonogramu zverejneného nižšie. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu ani splnomocnenie predkladať nemusí. Keď si nemôžete prevziať balíček počas distribúcie, môžete si ho vyzdvihnúť na miestach zriadených distribučných centier.
Ak vo vašej mestskej časti distribúcia už prebehla a vy ste si balíček nestihli prevziať, košík s vreckami si môžete vyzdvihnúť:
  obyvatelia bytových domov si môžu prísť prevziať balíček na Zákaznícke centrum OLO na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00. Tiež môžu využiť prebiehajúcu adresnú distribúciu v iných mestských častiach podľa aktuálneho harmonogramu.
  obyvatelia rodinných domov, kontaktujte Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č.: 02/50 110 550 a dohodnite si ďalší postup pri preberaní nástrojov zberu.
  Ak bývate v rodinnom dome a nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, musíte mať pri preberaní nádob a kompostovateľných vreciek vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete nižšie.
  Ak ste nájomca v bytovom dome, splnomocnenie netreba mať, stačí pri preberaní štartovacieho balíčka uviesť meno vlastníka a číslo bytu, prípadne poschodie.

Informácie o nakladaní s kuchynským biologicky rozložiteľným odpadom

Pre domácnosti v bytových domoch Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a vynesú ho do 120 l alebo 240 l hnedej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome) označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu na obvyklom mieste kontajnerového stojiska.
Pre domácnosti v rodinných domoch Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a umiestnia ho do 20 l hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“. Iba túto 20 l zbernú nádobu budú vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7:00 hod. Nevykladajte 10 l kuchynský košík, ten slúži na zber odpadu priamo v kuchyni.
Prosíme vás, aby ste kuchynský bioodpad začali doma triediť najskôr týždeň pred prvým zberom. Predídete tak zápachu a vytekaniu bioodpadu zo zberného košíka. Termín prvého zberu pre vašu mestskú časť nájdete v informáciách nižšie.

Čo patrí a nepatrí do kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad?

Patrí
  všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál rastlinného aj živočíšneho pôvodu,
  nespotrebované zvyšky jedál a potravín, vrátane pokazených, resp. po záruke a to bez obalov,
  vrecká z čajov a usadeniny z kávy,
  certifikované kompostovateľné vrecká.
  potraviny po záruke vrátane mäsa a malých kostí (napr. z hydiny, rýb),
  chlieb, pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny, obilniny a pod.,
  zaváraniny bez sklenených, plechových, resp. iných obalov bez tekutej časti,
  ovocie a zelenina, vrátane šupiek - aj pokazené,
  vajcia a škrupiny z vajec,
  použité papierové vreckovky,
  certifikované kompostovateľné vrecká (označené logom: OK compost, OK home compost), papierové vrecká,
Nepatrí
  jedlé oleje a tuky,
  obaly z potravín,
  obaly po konzumácii jedál,
  vrecká bez certifikátu na kompostovanie,
  kávové kapsule, cigaretové ohorky,
  odpad zo záhrad a iný komunálny odpad,
  tekuté zložky kuchynského odpadu (napr. polievky, omáčky, mlieko),
  veľké kosti (napr. rebrá, špikové kosti),
  nepotravinové výrobky ako plienky, obsah vysávača a pod.
Pozor:
  Kompostovateľné vrecká nesmú byť skladované vo vlhkom a teplom prostredí, pri extrémnych podmienkach ani na priamom slnku. Môže dôjsť k ich znehodnoteniu alebo rozkladu.
  Po naplnení kuchynského košíka uzatvorte kompostovateľné vrecko, ktoré je v 10 l kuchynskom košíku a vyneste ho do hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou KUCHYNSKÝ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD.

Informácie o zbere kuchynského odpadu z domácností

  Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu bude od roku 2022 rozdelený nasledovne: Od marca do novembra bude zber realizovaný 2x do týždňa. Od decembra do februára bude zber 1x do týždňa.
  V deň zberu musia byť 20 l zberné nádoby z rodinných domov umiestnené na obvyklom odvoznom mieste zmesového odpadu v čase do 7:00 hod.
  Používajte len nami doručené zberné nádoby a certifikované kompostovateľné vrecká, ktoré ste dostali na 12 mesiacov v počte 150 ks (2 až 3 vrecká na týždeň). Ak dodané kompostovateľné vrecká spotrebujete, môžete si v maloobchodnej sieti zakúpiť ďalšie, označené logom OK compost, OK home compost alebo papierové vrecká.
  Náklady na zber kuchynského bioodpadu z bytových aj rodinných domov sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Kôš na biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne

Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie?

Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť zhodnotenie čo najväčšieho množstva potravinového odpadu. Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, burinu.
Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského odpadu, no nemali by ste ich kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať.
Sáčky na biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne

Informácie k zapojeniu mestských častí

Často kladené otázky a odpovede