Finančný mechanizmus EHP a Nórska 2014-2021

Granty EHP a Nórska predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy EUR. Granty EHP a Nórske granty na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 2,8 miliardy EUR. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Granty EHP a Nórska pozostávajú z dvoch finančných mechanizmov. Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom, ktorých príspevky sa odvíjajú od ich HDP. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


Projekt "Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí“ získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1 170 600 € prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych grantov. Projekt bol spolufinancovaný v sume 206 576 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ciele projektu sú:

 • Vypracovanie Akčného plánu na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu do roku 2030;
 • zníženie skleníkových plynov najmenej o 1 785 t CO2 ekv.;
 • komplexná obnova 4 verejných budov v súvislosti s energetickou účinnosťou;
 • 2 doplnkové environmentálne čiastkové projekty k investičným projektom;
 • realizácia pilotného projektu na riešenie problému záplavových povodní;
 • implementácia 25 oprávnených opatrení na zmiernenie a adaptáciu (sivé/ energetická účinnosť - 9, modré a zelené - 11, soft - 5);
 • rozvoj partnerstva;
 • organizovanie aktivít, ktoré spájajú rôzne cieľové skupiny;
 • povinná a dobrovoľná publicita darcu a finančného mechanizmu EHP;
 • zvyšovanie informovanosti miestneho obyvateľstva, miestnych samospráv a ich zamestnancov o zmene klímy;
 • mediálna prezentácia s regionálnym a celonárodným dosahom.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk.


Pre viac informácií navštívte oficiálnu stránku projektu http://bratislavazelenajsa.sk/