Bratislava pre Ukrajinu

Asistenčné centrum Bottova

Zriadili sme veľkokapacitné Asistenčné centrum pomoci na Bottovej ulici (priestory bývalej dočasnej autobusovej stanice, Bottova 7).
Ľudia z Ukrajiny tak pod jednou strechou získajú potrebné informácie, môžu požiadať o dočasné útočisko, vybaviť si dávky v hmotnej núdzi či ubytovanie, ktoré koordinuje Okresný úrad. Asistenčné centrum pomoci je pre Ukrajinky a Ukrajincov je otvorené v pracovných dňoch 8:00-20:00.

Čo je v Asistenčnom centre pomoci na Bottovej, okrem základnej prvotnej podpory, k dispozícii?

  25 ľahko dostupných pracovísk cudzineckej polície, ktorá vydáva štatút dočasného útočiska,
  právne poradenstvo,
  psycho-sociálna a zdravotná pomoc,
  dôstojné priestory na oddych vrátane zázemia pre deti, občerstvenie a zázemie pre hygienu,
  medzinárodné organizácie, ktoré spracovávajú žiadosti o dávky v hmotnej núdzi,
  centrum je nadimenzované tak, aby dôstojne zvládlo poskytnúť prvotnú podporu pre 2500 ľudí denne,
  V Bratislave tak vzniklo systémové zázemie pre dlhodobé poskytovanie kvalitných služieb pre Ukrajinky a Ukrajincov.
Zriadenie ACP je výsledkom spolupráce magistrátu, štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácií, súkromnej spoločnosti HB Reavis, ktorá poskytla priestory, ako aj ďalších súkromných firiem, ktoré prispeli finančne, materiálne či cez dobrovoľnícku pomoc.
Bratislava ďakuje všetkým partnerom, ktorí sa pričinili o vznik ACP - Úradu hraničnej a cudzineckej polície, Okresnému úradu v Bratislave, Hasičskému a záchrannému zboru, Policajnému zboru, Úradu sociálnych vecí a rodiny, Migračnému úradu MV SR, Centru právnej pomoci MS SR, veľká vďaka patrí aj OZ Tenenet, Lige za ľudské práva, Slovenskému skautingu, Bratislavskej arcidiecéznej charite či OZ Rodinné centrum Ráčik.
Fotka asistenčné centrum Bottova