Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála

Kohezny fond
Logo - Ministerstvo Dopravy a výstavby SR

Názov a sídlo prijímateľa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Názov projektu Modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia

Miesto realizácie projektu Nachádza sa v urbanizovanom priestore mesta Bratislava, okres Bratislava I, Bratislava II a Bratislava III, prevažne v mestských častiach Staré Mesto a Ružinov

Výška poskytnutia nenávratného finančného príspevku maximálne do výšky 767 850 EUR s DPH

Dĺžka modernizovaného úseku 4 988 m dvojkoľajne

Opis projektu Cieľom projektu je príprava projektovej dokumentácie pre budúcu stavbu – modernizáciu električkovej trate – Ružinovskej radiály.

V súvislosti so skvalitňovaním verejnej hromadnej dopravy v Bratislave hlavné mesto pristupuje k systémovému riešeniu modernizácie električkových tratí na Ružinovskej radiále. Vďaka tejto modernizácii predídeme havarijnému stavu električkovej radiály, ktorý by mohol spôsobiť odstavenie jej prevádzky.

Po ukončení modernizácie bude jazda po novej trati rýchlejšia, kvalitnejšia a bezpečnejšia. Súčasťou modernizácie bude aj revitalizácia okolia trate, ktorú ocení nielen cestujúca verejnosť, ale aj chodci a cyklisti. Nová trať bude mať totiž vynovené aj pridružené komunikácie, chodníky, autobusové zastávky či nové cyklistické spojenia. Zrevitalizované budú aj okolité verejné priestory, v ktorých pribudne zeleň v podobe zelených pásov či stromoradia.

Modernizácia prinesie niekoľko benefitov aj pre cestujúcich MHD – daný úsek bude rýchlejší vďaka preferencii MHD a dostupnejší vďaka integrovaným zastávkam MHD. Prestup cestujúcich z jednotlivých druhov MHD bude rýchlejší a pohodlnejší. Modernizácia najnáročnejších častí úseku bude naplánovaná na obdobie letných prázdnin, aby sme tak eliminovali záťaž na dopravu.

Plánované etapy modernizácie

Schéma - Ružinovská radiála

1. Úsek RR 01 Špitálska-Legionárska

  • Etapa od začiatku stavby na ul. Špitálska po odbočku na Floriánske nám. (vrátane) (km 0,000 – 0,330)
  • Etapa od odbočky na Floriánske nám. (mimo) po triangel Vazovova/Krížna (km 0,330 – 0,570)
  • Etapa od križovatky Vazovova/Krížna (so zachovaním električkovej premávky v časti v smere do centra) po križovatku Legionárska/Krížna (km 0,570 – 0,920)

2. Úsek RR 02 Legionárska-Líščie nivy

  • Etapa od križovatky Legionárska/Krížna po križovatku Líščie nivy/Ružinovská (km 0,920 – 2,500) kde sa nemenia už zmodernizované električkový zvršok a spodok

3. Úsek RR 03 Líščie nivy-Čmelíkova

  • Etapa od križovatky Líščie nivy/Ružinovská po koniec stavby pri ul. Čmelíkova (km 2,500 – 4,990) vrátane výstavby novej Meniarne Astronomická

Cieľ modernizácie

Úprava základných parametrov

• zvýšenie prepravnej rýchlosti • zníženie hluku a vibrácií • skvalitnenie obsluhy územia • skvalitnenie samotnej prevádzky električkovej dopravy

Zabezpečenie skvalitnenia prevádzky električkovej trate

• odstránenie nedostatočného technického stavu koľajovej trate • zvýšenie bezpečnosti električkovej dopravy • zvýšenie technických a dopravných parametrov električkovej trate • uplatnenie nových predpisov a technických noriem • vytvorenie kvalitného mestského prostredia v priestore električkovej trate

Dotknuté úseky radiály modernizáciou električkovej trate

• Americké námestie – križovatka Legionárska/Karadžičova ulica • Križovatka Legionárska/Karadžičova ulica – Zastávka Líščie nivy (modernizácia zastávok Saleziáni a Líščie nivy s doplnením informačného systému na nich a aj na zastávke Trnavské mýto, modernizácia ovládania a ohrevu výhybiek na Trnavskom mýte a výmena starých nevyhovujúcich stožiarov) • Zastávka Líščie nivy – križovatka Ružinovská/Čmelíkova ulica

Benefity modernizácie

• rýchlejšia preprava cestujúcich • pohodlnejšie cestovanie • úspora cestovného času • skrátenie prestupového času zlúčením električkových a autobusových zastávok • zjednotenie dizajnových prvkov – zníženie a zefektívnenie počtu stožiarov • preferencia MHD • bezbariérový prístup na všetky zastávky, taktiež prispôsobenie zastávok pre cyklistov • zvýšený komfort nástupu do nízkopodlažných električiek • skvalitnenie verejného priestranstva – optimalizácia peších a cyklistických trás • vytvorenie nových cyklistických trás • úprava chodníkov a osvetlených priechodov pre chodcov • zvýšenie bezpečnosti pre cestujúcich vytváraním združených zastávok • zriadenie špeciálneho prejazdu na úrovni výjazdu z Ružinovskej nemocnice, ktorý bude slúžiť na vjazd a výjazd vozidiel záchrannej zdravotnej služby • zvýšenie podielu verejnej a koľajovej dopravy • zníženie rizika vzniku kongescií a s tým aj nehodovosti v doprave • zníženie úrovne hluku a vibrácií na cestujúcich a okolie • zníženie znečistenia ovzdušia a lokálnych emisií • zníženie negatívnych dopadov dopravy na lokálne a globálne životné prostredie • zníženie prevádzkových nákladov vozidiel

Dokumenty

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na opii.gov.sk ↗︎. Riadiaci orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: mindop.sk ↗︎. Centrálny koordinačný orgán: eufondy.sk ↗︎