Dopravné projekty

Nová električková trať Pribinova - Košická

mapa_4_varianty.jpg
V októbri 2019 sme odbornej verejnosti, Bratislavčankám a Bratislavčanom predstavili podľa nášho uváženia najvhodnejšiu trasu električky cez tzv. Nove centrum – územie tvorené zónami Pribinova, Chalupkova, Cvernovka, Klingerka a Nové Nivy.
Zámerom vybudovania koľajovej trate po Pribinovej - Košickej je rozšírenie existujúcej siete električkových tratí s dôrazom na potenciál prioritne sa rozvíjajúcich lokalít mesta Bratislavy a potrebu posilnenia nosnej mestskej hromadnej dopravy v kľúčových bodoch. Zámer zohľadňuje existujúce prepojenia, reflektuje na snahu vytvoriť z električkovej dopravy kostru nosného systému Bratislavy podporujúcu kvalitu mestského života.
Z výsledkov spracovania dopravno-inžinierskej analýzy mesta vychádza, že vybudovanie električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici plne pokryje požiadavky na dopravnú obsluhu priľahlého rozvojového územia a súčasne ponúkne alternatívnu a atraktívnejšiu trasu verejnej hromadnej dopravy pre prepravu, ktorá je v súčasnosti vedená centrom mesta. Linky vedené novo projektovanými električkovými trasami vykazujú najvyššiu mieru využitia.
Navrhovaná projekčná činnosť podporuje efektívny a k životnému prostrediu i verejnému priestoru ohľaduplný koľajový dopravný systém, zefektívnenie napojenia mesta na vonkajšie dopravné siete a skvalitnenie vnútornej mobility. Zároveň poskytuje modernú, kapacitne aj kvalitatívne dostatočnú infraštruktúru MHD pre súčasné potreby i budúci rozvoj mesta.
Celková dĺžka dvojkoľajnej trate je 2,647 km + koľajové rozvetvenia pre pripojenie do jestvujúcej koľajovej siete na Šafárikovom námestí a v križovatke Záhradnícka – Miletičova. Na trase je navrhnutých 6 zastávok s obojstrannými nástupišťami.
Ďalší postup prípravy a výstavby
1
EIA – posudzovanie vplyvu na životné prostredie
2
DUR – dokumentácia pre územne rozhodnutie
3
DSP – dokumentácia pre stavebné povolenie a následné konanie
4
Verejné obstarávanie zhotoviteľa a stavebného dozoru
5
Realizácia