Trolejbusová trať Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra

Kohezny fond
Logo - Ministerstvo Dopravy a výstavby SR

Miesto realizácie projektu: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Nové Mesto, Karlova Ves

Prijímateľ projektu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Partner projektu: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Výška nenávratného finančného príspevku prijímateľa – Hlavné mesto SR Bratislava: 2 184,89€

Výška nenávratného finančného príspevku partnera – Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť: 1 829 171,51€

Celková výška nenávratného finančného príspevku za projekt: 1 831 356,40€

Opis projektu

Aktivity realizované prijímateľom projektu: Hlavné mesto SR

  1. Aktivita: Plán organizácie MHD – Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra
  2. Aktivita: Plán organizácie MHD – Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica

Aktivity spočívajú v príprave dokumentácií plánu organizácie MHD, ktoré začnú počas realizácie projekčných prác a budú slúžiť ako podklad do súťaže pre zhotoviteľa stavebných prác.

Aktivity realizované partnerom projektu: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  1. Aktivita: Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra, ktorá má za cieľ navrhnúť prepojenie samostatnej trolejbusovej trate na sídlisku Dlhé diely so zvyšnou časťou trolejbusových tratí až po Hlavnú stanicu, a to prepojením s existujúcou trolejbusovou traťou na križovatke Valašská – Mlynská dolina, ako aj v križovatke Pri Habánskom mlyne – Mlynská dolina.
  2. Aktivita: Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica, ktorej cieľom je komplexná modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica, vybudovanie novej trate v obratisku Hlavná stanica a modernizácia meniarní Lešková a Hroboňová.

Kompletná projektová dokumentácia predstavuje optimálne riešenie realizácie stavby pre nové trolejbusové trate, ako aj modernizáciu trolejbusovej trate a modernizáciu meniarní. V ďalšom kroku chce prijímateľ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie realizovať aj stavebné práce, a teda naplniť ďalšie ciele, a to zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách v Bratislave.

Navrhovaný projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OP II, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava, špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.

Merateľný ukazovateľ projektu

Merateľný ukazovateľ pre jednotlivé aktivity projektu za prijímateľa projektu – Hlavné mesto SR Bratislava

Plán organizácie MHD - Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu – 1

0

Plán organizácie MHD - Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu – 1

Merateľný ukazovateľ pre jednotlivé aktivity projektu za partnera projektu – Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu – 5

0

Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu – 5

0

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk ↗︎