Dopravné projekty

Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná, Meniareň Kaštieľska

Kohezny fond
Logo - Ministerstvo Dopravy a výstavby SR
Miesto realizácie projektu: Bratislava - mestská časť Ružinov
Prijímateľ projektu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Partner projektu: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Výška nenávratného finančného príspevku prijímateľa – Hlavné mesto SR Bratislava: 1 900 €
Výška nenávratného finančného príspevku partnera – Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť: 91 817,50 €
Celková výška nenávratného finančného príspevku za projekt: 93 717,50 €
Ciele projektu
Navrhovaný projekt sa skladá z hlavnej aktivity, ktorú bude realizovať žiadateľ – Hlavné mesto SR Bratislava a druhej hlavnej aktivity, ktorú bude realizovať partner projektu – Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť. Prvým cieľom projektu je zabezpečenie realizácie hlavnej aktivity, ktorá spočíva v odbornom dohľade nad prípravou projektovej dokumentácie a zapojení sa do procesu pripomienkovania a následne vo vypracovaní správy z kontroly kvality projektovej dokumentácie. Druhým cieľom projektu je zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavbu novej meniarne s názvom Kaštieľska.

Opis projektu

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk