Trolejbusové trate Autobusová stanica – Nové SND a Bulharská – Galvaniho

Kohezny fond
Logo - Ministerstvo Dopravy a výstavby SR

Miesto realizácie projektu: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Ružinov

Prijímateľ projektu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Partner projektu: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Výška nenávratného finančného príspevku prijímateľa – Hlavné mesto SR Bratislava: 2 185,00€

Výška nenávratného finančného príspevku partnera – Dopravný podnik Bratislava akciová spoločnosť: 528 081,63€

Celková výška nenávratného finančného príspevku za projekt: 530 266,63€

Opis projektu

Aktivity realizované prijímateľom projektu: Hlavné mesto SR Bratislava

  1. Aktivita: Plán organizácie MHD - Nová trolejbusová trať Autobusová stanica – Nové SND,
  2. Aktivita: Plán organizácie MHD - Nová trolejbusová trať Bulharská – Galvaniho.

Aktivity spočívajú v príprave dokumentácií plánu organizácie MHD, ktoré začnú počas realizácie projekčných prác a budú slúžiť ako podklad do súťaže pre zhotoviteľa stavebných prác.

Aktivity realizované partnerom projektu: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  1. Aktivita: Nová trolejbusová trať Autobusová stanica – Nové SND, ktorá má za cieľ navrhnúť vybudovanie novej trolejbusovej trate na ulici Karadžičova a Mlynské Nivy smerom na ulicu Dostojevského rad s pokračovaním v priamom smere v križovatke s Landererovou a následným odbočením vľavo do ulice Krupkova alebo odbočením vľavo do ulice Landererova s odbočením vpravo do ulice Olejkárska, kde by sa trolej v priestore existujúcej zastávky v tomto smere ukončil.
  2. Aktivita: Nová trolejbusová trať Bulharská – Galvaniho, ktorá má za cieľ navrhnúť predĺženie existujúcej trolejbusovej trate na Trnávke po ulici Bulharská smerom ku ulici Galvaniho s pokračovaním vpravo po ulici Galvaniho až ku nákupnému centru Avion Shopping Park.

Kompletná projektová dokumentácia predstavuje optimálne riešenie realizácie stavby pre nové trolejbusové trate. V ďalšom kroku chce prijímateľ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie realizovať aj stavebné práce, a teda naplniť ďalšie ciele, a to zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách v Bratislave.

Navrhovaný projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OP II, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava, špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.

Merateľný ukazovateľ projektu

Merateľný ukazovateľ pre jednotlivé aktivity projektu za prijímateľa projektu – Hlavné mesto SR Bratislava

Plán organizácie MHD - Nová trolejbusová trať Autobusová stanica – Nové SND

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu – 1

0

Plán organizácie MHD - Nová trolejbusová trať Bulharská – Galvaniho

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu – 1

0

Merateľný ukazovateľ pre jednotlivé aktivity projektu za partnera projektu – Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Nová trolejbusová trať Autobusová stanica – Nové SND

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu – 5

0

Nová trolejbusová trať Bulharská – Galvaniho

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu - 5

0

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk ↗︎