Mestské kultúrne organizácie

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) zabezpečuje rôzne typy podpory pre aktérov v oblasti zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry a verejného života na celom území mesta Bratislavy.
Prioritou BKIS je podpora občianskych aktivít a komunít v Bratislave, vytvorenie lepších podmienok pre zvýšenie dostupnosti kultúry v meste a decentralizácia a rozvoj verejných priestranstiev. Podpora kultúry priamo prispieva k zlepšovaniu kvality života v meste, vytváraniu identity, či zlepšovaniu komunikácie a sociálnej interakcie medzi obyvateľmi mesta.
Súčasťou základnej stratégie podpory kultúry je aj poskytovanie servisu a technickej podpory mestským častiam, mestským organizáciám, mestským podnikom a iným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ktoré realizujú kultúrne podujatia na pôde hlavného mesta SR.
BKIS chce v plnej miere využiť kultúrny potenciál mesta a podporovať kultúrne aktivity na území Bratislavy v takej miere, aby sa stali zásadnou súčasťou DNA mesta, a aby boli zároveň dostupné všetkým obyvateľom a návštevníkom Bratislavy.
BKIS v rámci svojej hlavnej činnosti:
  poskytuje technicko-prevádzkovú, komunikačnú a priestorovú podporu aktérom zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry prostredníctvom otvorenej výzvy (tzv. Open Call) cez dotazníky na webstránke www.opencall.sk;
  organizuje cyklus vychádzok a podcast Rande s mestom;
  organizuje kurz Sprievodca cestovného ruchu s akreditáciou Ministerstva kultúry SR, ktorý vznikol pred viac ako 60 rokmi;
  zabezpečuje dramaturgiu a koordináciu bratislavského festivalu Kultúrne leto;
  koordinuje prípravu a realizáciu Bratislavských mestských dní v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava;
  organizuje a zabezpečuje vianočné trhy na Hlavnom námestí v Bratislave vrátane kultúrneho programu;
  poskytuje priestory a technicko-prevádzkové výkony na komerčné účely v rámci svojej podnikateľskej činnosti;
  prevádzkuje objekty vo vlastníctve hlavného mesta:
   koncertnú a výstavnú sieň Klarisky,
   bývalé kino Zora v mestskej časti Trnávka,
   Divadlo P. O. Hviezdoslava (do 30.8.2022).
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko bolo zriadené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 20.11.2003 a vzniklo splynutím príspevkových organizácií Mestské kultúrne stredisko, Bratislavská informačná služba a Park kultúry a oddychu.

Kontakt

Podateľňa: pondelok – piatok, 9:00 - 15:00
bkis@bkis.sk
napísať
Sídlo a fakturačná adresa: Židovská 1, 815 15 Bratislava
Adresa pre osobný kontakt a poštová adresa: Hviezdoslavovo námestie 20, 815 15 Bratislava

Ďalšie kontakty

Katarína Hulíková
Riaditeľka
Katarína Švábyová
Žiadosti o spolupráce a prenájom priestorov