Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) zabezpečuje rôzne typy podpory pre aktérov v oblasti zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry a verejného života na celom území mesta Bratislavy.

Prioritou BKIS je podpora občianskych aktivít a komunít v Bratislave, vytvorenie lepších podmienok pre zvýšenie dostupnosti kultúry v meste a decentralizácia a rozvoj verejných priestranstiev. Podpora kultúry priamo prispieva k zlepšovaniu kvality života v meste, vytváraniu identity, či zlepšovaniu komunikácie a sociálnej interakcie medzi obyvateľmi mesta.

Súčasťou základnej stratégie podpory kultúry je aj poskytovanie servisu a technickej podpory mestským častiam, mestským organizáciám, mestským podnikom a iným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ktoré realizujú kultúrne podujatia na pôde hlavného mesta SR.

BKIS chce v plnej miere využiť kultúrny potenciál mesta a podporovať kultúrne aktivity na území Bratislavy v takej miere, aby sa stali zásadnou súčasťou DNA mesta, a aby boli zároveň dostupné všetkým obyvateľom a návštevníkom Bratislavy.

BKIS v rámci svojej hlavnej činnosti:

  • poskytuje technicko-prevádzkovú, komunikačnú a priestorovú podporu aktérom zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry prostredníctvom otvorenej výzvy (tzv. Open Call) cez dotazníky na webstránke www.opencall.sk ↗︎
  • realizuje a dramaturgicky zastrešuje významné celomestské kultúrne a spoločenské podujatia: Bratislavské mestské dni, Bratislavské kultúrne leto, Festival mladého vína, Bratislavské Vianoce a iné
  • organizuje cyklus vychádzok a podcast Rande s mestom
  • organizuje kurz Sprievodca cestovného ruchu s akreditáciou Ministerstva kultúry SR, ktorý vznikol pred viac ako 60 rokmi
  • poskytuje priestory a technicko-prevádzkové výkony na komerčné účely v rámci svojej podnikateľskej činnosti
  • prevádzkuje objekty vo vlastníctve hlavného mesta a zabezpečuje ich obnovu: • koncertnú sieň Klarisky • bývalé kino Zora v mestskej časti Trnávka • priestory na Bielej 6

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko bolo zriadené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 20.11.2003 a vzniklo splynutím príspevkových organizácií Mestské kultúrne stredisko, Bratislavská informačná služba a Park kultúry a oddychu.

Kontakt

Podateľňa: pondelok – piatok, 9:00 - 15:00

Sídlo a fakturačná adresa

Židovská 1 815 15 Bratislava

Adresa pre osobný kontakt a poštová adresa

Hviezdoslavovo námestie 20 815 15 Bratislava

Ďalšie kontakty

Katarína Hulíková
Riaditeľka
Viktória Mračková
Žiadosti o spolupráce a prenájom priestorov
Žofia Gulášová
Žiadosti o spolupráce a prenájom priestorov