Galéria mesta Bratislavy a jej odborný tím hľadá nové cesty, prostredníctvom ktorých môže svoju prácu prepojiť s inými odbormi a tým adresovať význam umenia stále širšiemu publiku.

Priestory galérie sa stále viac otvárajú s cieľom vytvoriť dostupné, priateľské a inšpiratívne prostredie otvorené pre verejnosť, vrátane lokálnych umelcov a umelkýň, miestnych komunít a spoluobčanov so špeciálnymi potrebami.

Je to omnoho širšie a súčasnejšie chápanie základného poslania galérie – ktorá fungujuje od  roku 1961 ako samostatná kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta – systematicky zhromažďovať, odborne spracovávať, ochraňovať, dokumentovať a verejnosti sprístupňovať zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia (formou výstav, stálych expozícií, vedecko-výskumnej, vzdelávacej a edičnej činnosti).

Galéria buduje zbierku ako súčasť kultúrneho dedičstva mesta Bratislavy a dnes spravuje viac ako 35 000 zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú vývoj výtvarného umenia na Slovensku od obdobia gotiky po súčasnosť. Časť zbierky GMB tvoria diela starého stredoeurópskeho umenia.

Plní tiež zodpovednú úlohu vo sfére ochrany a starostlivosti o nehnuteľné kultúrne dedičstvo.

Budovy Mirbachovho a Pálffyho paláca, v ktorých galéria sídli, majú štatút národnej kultúrnej pamiatky. Galéria programovo vstupuje do mestského verejného priestoru aj prostredníctvom ďalších aktivít smerujúcich k záchrane, správe a realizácii výtvarných diel umiestnených v exteriéri jednotlivých mestských častí Bratislavy.

Súčasne ponúka vzdelávací program zameraný na tému verejného priestoru, jeho hodnôt a roly v životoch mestskej spoločnosti.

Galerijná pedagogika

Vzdelávacie oddelenie Galérie mesta Bratislavy každoročne pripraví viac ako 200 programov pre deti, mládež, pedagógov, seniorov a rodičov na materskej dovolenke. Súbežne tvorí sprievodné programy k výstavám zamerané na dospelé publikum, ktoré si pestuje  vzťah k vizuálnemu umeniu dlhodobo. Aktuálne vzdelávacie oddelenie pracuje na založení celoročne prístupného vzdelávacieho centra v priestoroch Mirbachovho paláca.

Edičná činnosť

Galéria mesta Bratislavy vydáva katalógy k svojim výstavám, monografie umelcov a umelkýň, ktorých diela sú zastúpené v zbierke galérie, a tiež publikácie sumarizujúce výsledky vedecko-výskumnej činnosti.

Publikácie nájdete na predajných miestach galérie a v distribučnej sieti kníhkupectiev, ktoré ponúkajú umeleckú literatúru.

Budovy galérie

Mirbachov palác

Stále expozície

 • Grafické kabinety a Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo
 • Aktuálne výstavy
 • Ateliér GMB
 • Predaj publikácií
 • Knižnica GMB
 • Otvorené nádvorie
 • Kaviareň Emil

Kontakt

Mirbachov palác Františkánske nám. 11 Bratislava

pokladňa: +421 949 002 942 recepcia: +421 948 315 194

Žiadosti o informácie, reprodukcie a výpožičky zbierkových predmetov: [email protected]

Pálffyho palác

Stále expozície

 • Gotická tabuľová maľba a plastika
 • BIATEC. Keltská mincovňa
 • Fenomény
 • Slovenské výtvarné umenie druhej polovice 20. storočia

Aktuálne výstavy Predaj publikácií Rezidenčný priestor Otvorené nádvorie

Kontakt Pálffyho palác Panská 19 Bratislava

Pokladňa a recepcia: +421 949 002 147

Žiadosti o informácie, reprodukcie a výpožičky zbierkových predmetov [email protected]

Vedenie

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD. Riaditeľka [email protected]

Mgr. Nikoleta Bukovská Asistentka riaditeľky [email protected] +421 949 000 314

Umenie mesta

Umenie mesta je online databáza, ktorá prináša komplexné informácie o umeleckých realizáciách v uliciach hlavného mesta. Projekt Umenie mesta mapuje umelecké diela vo verejnom priestore Bratislavy od 2. polovice 20. storočia a zahŕňa sochy, fontány, mozaiky, nástenné maľby, a ďalšie umelecké diela či výtvarné artefakty. Cieľom voľne dostupnej databázy je odborne spracovať diela, ktoré boli dlhé roky nepovšimnuté, či považované za nehodnotné a spájané s minulým režimom. V prvej fáze projektu bol zmapovaný IV. okrsok a začalo mapovanie Starého Mesta, pričom databáza bude kontinuálne rozvíjaná. Na základe terénneho, archívneho a umelecko-historického výskumu budú postupne pribúdať diela zo všetkých piatich mestských okresov a sedemnástich samosprávnych mestských častí. Databázu diel vo verejnom priestore ako svoj vedecko-výskumný projekt založila a spravuje Galéria mesta Bratislavy. Od roku 2022 tím GMB vedený kurátorkou Zojou Droppovou spolu s externými spolupracovníkmi vyberá a spracováva diela, pričom podľa možnosti spolupracuje aj s autormi/kami diel, prípadne s ich dedičmi a pamätníkmi, s výtvarníckymi a architektonickými združeniami a spolkami, vedeckými inštitúciami a samosprávou. Základným kritériom kurátorského výberu je tvorba profesionálnych autorov/iek z obdobia po roku 1945, zastúpených v zbierkach GMB aj iných zbierkotvorných a výskumných inštitúcií. Okrem existujúcich diel sa mapujú aj fragmenty a diela presunuté, odstránené alebo zničené. Databáza je odborne klasifikovaná, zameriava sa na umeleckú kvalitu diel a poskytuje informácie o ich význame, okolnostiach vzniku, autoroch/kách, použitých materiáloch a výtvarných technikách. Aktuálne údaje o stave a presnom umiestnení diel, GPS súradniciach a o ich vlastníkoch a správcoch umožňujú navštíviť presné miesto, kde sa objekt nachádza. Údaje v databáze sú tvorené tak, aby ich bolo možné postupne prepájať na Web umenia a ďalšie registre a katalógy. Projekt rozvíja odbornú diskusiu a prinesie aj vzdelávacie programy pre verejnosť, vrátane sprievodných programov pre zahraničné publikum a anglickej verzie webu. Umenie mesta je dynamická a otvorená databáza, ktorá sa bude pravidelne dopĺňať o nové poznatky z výskumu, aktualizovať a revidovať. Aj verejnosť môže zaslať tipy na ďalšie zaujímavé diela alebo poskytnúť archívne materiály a fotografie k už zverejneným dielam zaslaním na [email protected]. Viac informácií nájdete na stránke https://umeniemesta.sk/ ↗︎.

dzy2gj-7MXr44dHxypqYWNHsdHVR0hhkj43pk_DDDDc___media_library_original_1280_961.jpeg