Mestské kultúrne organizácie

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave

V roku 1968 vznikla Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody ako jediná pamiatková organizácia v správe mesta na celom území Slovenska. V roku 1992 bola transformovaná na Mestský ústav ochrany pamiatok (MÚOP), ktorý v súčasnosti zabezpečuje:
    odbornú pomoc, evidenciu, spracovanie informácií, podkladov a podnetov v oblasti ochrany pamiatok, pamiatkovej rezervácie a pamiatkových zón,
    poznávanie, ochranu a prezentáciu kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy,
    prípravu analýz výskumov, expertíz, regulatív hlavného mesta,
    spracovanie a posudzovanie príslušných odborných podkladov k tvorbe územného plánu hlavného mesta vo všetkých jeho stupňoch, predovšetkým však kultúrno-historickú topografiu územia v jeho archeologických, urbanisticko-architektonických, umelecko-historických a etnografických súvislostiach,
    kultúrno-osvetovú činnosť v oblasti bádania, poznávania a obnovy pamiatok, ochrany kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy formou publikácií, článkov, výstav, prednášok a besied s občanmi a s odbornou verejnosťou.
MÚOP je jednou z kľúčových organizácií, ktorá odborne dozerá na rekonštrukciu pamiatok v Bratislave. Na rekonštrukciách sa zúčastňuje od ich samého začiatku, keď na požiadanie investorov vypracováva odborné podklady na prípravu obnovy pamiatok v pamiatkových zónach a na územiach pamiatkového záujmu.

Kontakt

Adresa: Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 02 Bratislava
+421 902 972 377
zavolať
info@muop.eu
napísať

Vedenie

Riaditeľ
PhDr. Ivo Štassel
+421 903 416 882