EÚ projekty

Finančný mechanizmus EHP a Nórska 2014 - 2021

Granty EHP a Nórska predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele:

    znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe,
    posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy €. Granty EHP a Nórske granty na obdobie 2014 - 2021 dosahujú 2,8 miliardy €. Prioritami tohto obdobia sú:
1
Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
2
Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
3
Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
4
Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
5
Spravodlivosť a vnútorné záležitosti
Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.
Granty EHP a Nórska pozostávajú z dvoch finančných mechanizmov. Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom, ktorých príspevky sa odvíjajú od ich HDP. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom.
Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk.

Financované projekty