Horizon 2020 bol program Európskej únie na financovanie výskumu a inovácií na roky 2014 – 2020 s rozpočtom takmer 80 miliárd €. Program bol nástupcom Horizon Europe.

Všetky novinky, udalosti, podrobnosti o programe, zoznamy projektov a ďalšie sú dostupné na archivovanej webovej stránke Horizonu 2020 ↗︎.

Financované projekty

Projekt ARCH - Zvyšovanie odolnosti historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám

Logo ARCH

ARCH - Zvyšovanie odolnosti historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám (Advancing Resilience of Historic Areas against Climate-related and other Hazards) Medzinárodný projekt podporený grantom EÚ HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií, zameraný na aplikovaný výskum, na štúdie ohrození historických centier miest a kultúrnych a historických pamiatok nepriaznivými prejavmi zmeny klímy akými sú prívalové dažde, suchá a zvyšujúce sa priemerné teploty s aplikáciou výsledkov pre potreby mestského rozvoja a územného plánovania.

Do projektu sú zapojené pilotné mestá Bratislava, Camerino (Tal.), Valencia (Špan.) a Hamburg (Nem.). Cieľom projektu je analýza súčasného stavu a zhodnotenia zraniteľnosti historicky a kultúrne významných lokalít na území hlavného mesta (čiastočne aj z prírodného hľadiska) s cieľom navrhnúť vhodné postupy adaptácie a ich začlenenie do územného plánovania resp. do procesu posudzovania investičných činností alebo do procesu tvorby strategických dokumentov. Partnerom projektu je aj Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a Prírodovedecká fakulta UK.

Celkový rozpočet projektového grantu: 5 999 963€, pre Hlavné mesto SR Bratislava ako partnera projektu je alokovaná suma 196 125€ grantu 100% financovaní z prostriedkov EÚ (grant pre MUOP: 169 063€, PriF UK: 132 500€).

Realizácia projektu: 1.6.2019 – 31.8.2022 (39 mesiacov)

Odborný garant projektu za hlavné mesto SR Bratislava: Útvar hlavného architekta, [email protected]

Finančný manažment: Oddelenie implementácie externého financovania [email protected]

ATELIER – Amsterdam Bilbao inteligentné mestá riadené občanmi

Logo Atelier

Projekt ATELIER – Inteligentné mestá riadené občanmi (AmsTErdam BiLbao cItizen drivEn smaRt cities) je zameraný na rozvoj oblastí s pozitívnou energetickou bilanciou (Positive Energy Districts - PED) s hlavnými ambíciami udržateľnosti a uhlíkovej neutrality, realizovaný v 8 európskych mestách: v dvoch pilotných majákových (Lighthouse) mestách projektu – v holandskom Amsterdame a španielskom Bilbau a 6 partnerských "Fellow" mestách – Bratislava, Budapešť, Kodaň, Krakov, Matosinhos (Portugalsko) a Riga.

Projekt zahŕňajúci 30 partnerov z 11 európskych krajín predstaví inovatívne riešenia, ktoré integrujú budovy s inteligentnou mobilitou a technológiami a energiu viac vytvárajú než spotrebúvajú - projekt tak vytvorí energetický prebytok 1 340 MWh primárnej energie a ušetrí 1,7 kt CO2 a 23 t emisií NOx. Partnerské mestá (Bratislava, Budapešť, Kodaň, Krakov, Matosinhos a Riga) budú replikovať a prispôsobovať úspešne implementované riešenia a poslúžia ako testovacie lokality pre budúce inteligentné mestá.

Na dosiahnutie úspešnej implementácie opatrení na úsporu energie stavia projekt ATELIER občanov do centra všetkých svojich aktivít. Obyvatelia, miestne iniciatívy a energetické spoločenstvá budú zapojené do rozhodovacích procesov a aktivít a budú sa intenzívne zapájať do rozvoja technických riešení počas celého projektu. Občania budú zapojení do inovačných ateliérov s cieľom dosiahnuť maximálny vplyv pre rozvoj PED.

Celková výška príspevku EK na projekt: 19 607 835,58€

Celkový rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy v projekte: 384 687,50€

Podiel financovania pre HM SR BA z prostriedkov EK: 100%

Oprávnené náklady: Personálne náklady osôb zapojených do projektu, cestovné náklady na účasť na projektových stretnutiach, ako aj ďalšie nepriame náklady spojené s realizáciou projektu.

Realizácia projektu: 1.11.2019 – 31.10.2024 (60 mesiacov)

Odborný garant za hlavné mesto SR Bratislavu: Útvar hlavného architekta [email protected]

Finančný manažment: Oddelenie implementácie externého financovania [email protected]

Partneri projektu:

  • mestá: Amsterdam (Holandsko), Bilbao (Španielsko), Budapešť (Maďarsko), Matosinhos (Pprtugalsko), Riga (Lotyšsko), Kodaň (Dánsko), Bratislava (Slovensko), Krakow (Poľsko),
  • Tecnalia (Španielsko), TNO (Holandsko), Cartif (SP), De Waag Society (Holandsko), Amsterdam University of Applied Sciences (Holandsko), Paul Scherrer Institute (SW), Steinbeis-Europa-Zentrum (Nemecko), DEUSTOTECH (Španielsko), Cluster Bilbao (Španielsko), IBERDROLA (Španielsko), TELUR (Španielsko), EVE (Španielsko), SPECTRAL (Holandsko), Republica Development VOF (Holandsko), Developer Poppies Location (Holandsko), Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions (Holandsko), Waternet (Holandsko), DNV-GL (Holandsko), Greenchoice (Holandsko), Civiesco (Taliansko), Zabala Innovation Consulting (SP), Fraunhofer ITWM (Nemecko).

Koordinátorom projektového konzorcia je mesto Amsterdam.

Tento projekt získal financovanie z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na základe grantovej dohody č. 864374

Viac informácií o projekte

DecarbCityPipes 2050 - pilotné projekty dekarbonizácie, zvyšovania energetickej efektívnosti rozvodov tepla a rozvodnej siete mesta

Logo Decarb City Pipes 2050

Naliehavá klimatická situácia vyžaduje, aby lídri na všetkých úrovniach vládnutia konali prísnejšie a rýchlejšie. Tento projektový návrh je prvým, ktorý zjednocuje mestá v celej Európe, aby vypracovali realizovateľné, priestorovo diferencované plány prechodu na dekarbonizáciu vykurovania a chladenia budov v roku 2050, s cieľom postupného ukončenia využívania zemného plynu pri vykurovaní.

Prechod tohto odvetvia na energeticky efektívne, obnoviteľné a bezuhlíkové riešenia je kľúčový pre splnenie cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky. Vzhľadom na dlhý životný cyklus príslušných sieťových infraštruktúr je nevyhnutné začať s plánovaním tohto prechodu už dnes. Ale ako? Čo najskôr? Ktoré systémy? Ako riadiť tento proces?

Zvyšujúca sa zložitosť energetického systému spolu s technologickými neistotami si vyžaduje vysokú úroveň vedomostí a zručností, aby sa dalo rozumne konať. Mestá na to nie sú vybavené. Chýbajú im kapacity a zručnosti, ako aj zákonné možnosti konať.

Decarb City Pipes 2050 predstavuje spôsob, ako môžu miestne orgány v tejto výzve uspieť. Bilbao, Bratislava, Dublin, Mníchov, Rotterdam, Viedeň a Winterthur, sedem miest od priekopníkov po začiatočníkov spája sily, aby sa od seba navzájom poučili a spoločne vypracovali inovatívne reakcie. Skúmajú cesty vhodné pre ich miestne výzvy a rozvíjajú zručnosti v používaní dát, plánovacích, technologických a ekonomických nástrojov a know-how v oblasti riadenia procesov a prechodov.

V rámci participatívneho procesu so zúčastnenými stranami rozvíjajú hmatateľné plány prechodu a budujú dôveru a odhodlanie pri ich implementácii. Pri hĺbkových peer-to-peer výmenách zdieľajú mestá a verejnoprospešné inštitúcie svoje vedomosti, aby mohli ťažiť z iných perspektív, stupňov pokroku a plánovacích tradícií. Spoločne budú obhajovať potrebné zmeny rámcových podmienok. Projekt je obohatený významnou poradnou radou (advisory board) a jeho cieľom je posilniť viac ako 220 verejných činiteľov a zlepšiť viac ako 50 politík. V konečnom dôsledku sa snaží motivovať a podporiť vyše 80 ďalších miest, aby zahájili rovnaký proces postupu.

Celková výška príspevku EK na projekt: 1 894 032,50€

Celkový rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy v projekte: 33 250€

Podiel financovania pre HM SR BA z prostriedkov EK: 100%

Oprávnené náklady: Personálne náklady osôb zapojených do projektu, cestovné náklady na účasť na workshopoch a seminároch ako aj ďalšie nepriame náklady spojené s realizáciou projektu.

Realizácia projektu:  1. júla 2020 – 31. augusta 2023 (38 mesiacov)

Odborný garant za hlavné mesto SR Bratislavu: Oddelenie energetického manažmentu

Kontakt: [email protected]

Partneri projektu: Urban Innovation Vienna Gmbh Mestá: Viedeň, Rotterdam, Bilbao, Bratislava, Mníchov, Winterthur City Of Dublin Energy Management Agency Limited (CODEMA) Energy Cities/Energie-Cites Association Universiteit Utrecht Hogskolan I Halmstad (Halmstad University)

Tento projekt získal financovanie z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na základe grantovej dohody č. 893509.

Viac informácií o projekte

RESIN - Mestá a infraštruktúry odolné voči zmene klímy

Logo RESIN

Cieľom projektu RESIN je poskytnúť štandardizované metodiky pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení, tvorbu nástrojov podporujúcich rozhodovacie procesy a tvorbu stratégií pre adaptáciu mesta na zmenu klímy.

Projekt je 100% financovaný grantom z programu EU Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inováciu (2014 – 2020) v celkovom finančnom objeme 7 466 004,50€, z toho projektový grant pre Hlavné mesto SR Bratislava je vo výške 210 988,75€.

Trvanie projektu: 1.5.2015 – 31.12.2018

Projekt RESIN je interdisciplinárny projekt, ktorý si kladie za cieľ skúmať rezilienciu (odolnosť) európskych miest voči dôsledkom zmeny klímy. Projekt je založený na procesoch vzájomnej tvorby a výmeny skúseností medzi vedeckými pracovníkmi a predstaviteľmi miest, ktoré prispievajú k tvorbe praktických a ľahko využiteľných nástrojov pre podporu miest snažiacich o prispôsobenie sa (adaptáciu) zmene klímy.

Projekt prepája štyri „prípadové mestá“ (Bratislava, Bilbao, Manchester a Paríž), na ktorých sa overuje praktická použiteľnosť a opakovateľnosť vyvinutých metód a spolupracuje s európskymi normalizačnými organizáciami s cieľom vytvoriť systematické (normalizované) postupy, čo zvyšuje praktickú využiteľnosť výsledkov, navrhnutých postupov a metodík.

Partneri projektu: Projektu sa zúčastňuje 17 partnerov z 8 európskych krajín.

  • NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO (Holandsko) - aplikovaný výskum, Koordinátor projektu
  • ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (Local Governments for Sustainability), nezisková organizácia ( Nemecko)
  • Fraunhofer Institute - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., výskumná organizácia - aplikovaný výskum (Nemecko)
  • The University of Manchester - verejná výskumná organizácia (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska)
  • Tecnalia - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, súkromná výskumná organizácia - aplikovaný výskum (Španielsko) -EIVP - École des Ingénieurs de la Ville de Paris - verejná akademická a výskumná organizácia (Francúzsko)
  • Univerzita Komenského v Bratislave (SR)
  • mestá: Paríž, Manchester, Bilbao a Bratislava
  • konzultačné a výskumné spoločnosti v oblasti IT a štandardizácie: ARCADIS NEDERLAND BV. , NEN ( Holandsko), ITTI SP ZOO (Poľsko), STICHTING NEDERLANDS NORMALISATIE-INSTITUUT, súkromná nadácia (Holandsko), BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE – KLIMA ALDAKETA IKERGAI, nezisková výskumná asociácia (Španielsko), SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OESTERREICH, a.s. (Rakúsko), SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, a.s. (Nemecko), UNIRESEARCH BV, podnikateľský subjekt (Holandsko)

Partneri projektu v spolupráci s mestami vyvíjajú metodický postup pre podporu analýzy hodnotenia dopadov a zraniteľnosti kritickej infraštruktúry a zastavaného územia (IVAVIA - Impact and Vulnerability Analysis of Vital Infrastructures and built-up Areas). Sprievodný softvér bude nápomocný pre demonštráciu ako môžu užívatelia tento nástroj využiť v rôznych fázach procesu adaptácie (podľa metodiky IVAVIA).

Hlavné mesto SR Bratislava využíva metodický postup IVAVIA pre plnenie cieľov Akčného plánu adaptácie HM SR Bratislavy na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorých cieľom je zhodnotiť zraniteľnosť mesta voči prejavom zmeny klímy akými je najmä zvyšujúca sa priemerná teplota a vlny horúčav, intenzívne zrážky a obdobia sucha.

Odborný garant projektu za hlavné mesto SR Bratislava: Útvar hlavnej architektky, [email protected]

Viac informácií o projekte