International Urban Cooperation

Medzinárodná spolupráca miest - partnerská spolupráca miest z EÚ a Japonska - mesto Bratislava a japonské mesto Tokorozawa

Logo International Urban Cooperation

V rámci iniciatívy Európskej komisie, programu International Urban Cooperation (IUC) / Medzinárodná spolupráca miest, zameraného na rozvoj spolupráce v oblasti udržateľného mestského rozvoja, posilnenie vzťahov medzi mestami (nad 100 tis. obyvateľov) z EÚ a mestami z Ázie, Latinskej Ameriky a Karibiku a Severnej Ameriky pre medzinárodnú spoluprácu miest formou tzv. city-to-city pairing, boli zazmluvnená partnerská spolupráca miest z EÚ a Japonska - mesto Bratislava a japonské mesto Tokorozawa, a to v oblastiach spolupráce: adaptácia na klimatickú zmenu, mestské riešenia založené na prírode prostredníctvom zelenej infraštruktúry a rozvoj smart a ekologických riešení (climate change adaptation, urban nature-based solutions, and smart eco-city development).

Európska komisia v rámci programu IUC vybrala v roku 2018 pre partnerskú spoluprácu miest v oblasti udržateľného rozvoja miest tieto partnerské dvojice miest EÚ a Japonska: mestá Bratislava a Tokorozawa (Japonsko), mestá Grenoble - Alpes Metropole (Francúzsko) a Toyota (Japonsko) a mestá Umea (Švédsko) and Kamakura (Japonsko).

V rámci plánovanej spolupráce trvajúcej minimálne 18 mesiacov počínajúc októbra 2018 sa predpokladajú vzájomné návštevy, zdieľanie skúseností zapojených miest a príprava resp. aktualizácia akčných plánov (Local Action Plans). Z prostriedkov EK prostredníctvom koordinačnej jednotky programu IUC sú hradené cestovné náklady spojené s realizáciou aktivít, aktivity sú koordinované a financované implementačnou jednotkou IUC EK v Bruseli. Partnerská dohoda o spolupráci v rámci programu IUC medzi mestami Bratislava a Tokorozawa bola podpísaná 15.10.2018, trvanie spolupráce minimálne do 16.1.2020.

Za hlavné mesto SR Bratislava partnerskú spoluprácu v rámci iniciatívy Medzinárodnej spolupráce miest International Urban Cooperation (IUC) v predmetných oblastiach spolupráce: adaptácia na klimatickú zmenu, využitie na prírode založených riešení prostredníctvom zelenej infraštruktúry v mestách a rozvoj smart a ekologických riešení v mestách zabezpečuje oddelenie stratégie a projektov (koordináciu spolupráce) a Útvar hlavnej architektky mesta Bratislavy.

Mesto Bratislava má záujem dozvedieť sa o japonskom prístupe k trvalo udržateľnému a inteligentnému mestskému rozvoju a plánovaniu, najmä pokiaľ ide o adaptačné opatrenia založené na prírode, ich kombináciu s tradičnými prístupmi (zvyšovanie podielu zelených plôch, ako sú záhrady a iné formy verejnej zelene, využívanie tradičnej architektúry a plánovania miest a ich prínosy pre chladenie mestských priestorov, trvalo udržateľné budovy, systémy na zachytávanie vody, zvyšovanie energetickej a klimatickej odolnosti verejných priestorov, riešenia energetickej účinnosti, inteligentný manažment veľkých verejných zelených priestorov, stratégie na zlepšenie povedomia verejnosti. Cieľom IUC spolupráce je príprava akčných plánov (Local Action Plans): vytvorenie akčných plánov miest, ktoré sa majú realizovať v priebehu nasledujúcich 1 až 3 rokov. V rámci spolupráce medzi IUC Bratislava plánuje integrovať skúsenosti získané v rámci implementácie Akčného plánu na prispôsobenie sa zmene klímy v Bratislave (schváleného 4.10.2017) a aktualizáciu akčného plánu.

Pracovnej návštevy v rámci programu IUC EÚ - Japonsko, spolupráce miest Bratislava – Tokorozawa v termíne 15. - 17.10.2018 v Bratislave sa zúčastnili 3 zástupcovia mesta Tokorozawa a prof. Imura, koordinátor z koordinačnej jednotky programu IUC EU – Japonsko, pani prof. Miranda Schreurs, koordinátorka spolupráce miest Bratislava – Tokorozawa, ktorá je odbornou konzultantkou za EK v oblasti environmentálnych politík. Program pracovnej návštevy 15. - 17.10.2018 pre zástupcov Tokorozawy zahŕňal diskusie v predmetných oblastiach spolupráce: adaptácia na klimatickú zmenu, využitie na prírode založených riešení prostredníctvom zelenej infraštruktúry a rozvoj smart a ekologických riešení v mestách a návštevy a ukážky lokalít realizovaných projektov mesta. V termíne 20. - 22.5.2019 sa uskutočnila pracovná návšteva 4 zástupcov mesta Bratislavy do mesta Tokorozawa zameraná na zdieľanie skúseností, návštevy lokalít atď. vrátane účasti na stretnutí IUC v Tokiu 17.5.2019.

Odborný garant projektu za hlavné mesto SR Bratislava: Útvar hlavnej architektky, [email protected]