Interreg CENTRAL EUROPE je program financovania Európskej únie, ktorý inšpiruje a podporuje spoluprácu pri spoločných regionálnych výzvach.

Viac informácií ↗︎

Financované projekty

CERIecon

Logo Interreg Central Europe - CERIecon

Hlavné mesto SR Bratislava sa zapojilo do európskeho projektového konceptu CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe).

Pilotnou aktivitou projektu CERIecon je vytvorenie Playparku v Bratislave, rovnako ako aj v ďalších partnerských regiónoch v Rakúsku, Taliansku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku a Nemecku, s ktorými bude bratislavský Playpark intenzívne spolupracovať. Dôležitým faktorom úspechu projektu CERIecon je sieťovanie medzinárodných partnerov, úzka komunikácia, prenos know-how, vzájomných skúseností a v neposlednom rade zohľadnenie regionálnych špecifík a potrieb.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava považuje podporu podnikania a inovácií za jednu zo svojich kľúčových oblastí podpory. V minulosti mesto podporilo vzdelávací program SMART point Bratislava, ktorý v roku 2017 bude k dispozícii mladým a začínajúcim podnikateľom nachádzajúcim sa na Obchodnej ulici a okolí.

Playpark vytvorí podmienky pre rozvoj podnikania s dôrazom na inovatívnosť a „design thinking“. V rámci Playparku bude k dispozícií koordinátor zodpovedný za efektívny priebeh školení a poradenstva aj profesionálni tréneri.

Do konca roka 2018 prispeje projekt ku zmene spôsobu, akým sú podnikatelia inšpirovaní, školení a podporovaní a to prostredníctvom vyváženého súboru stratégií, akčných plánov, pilotných akcií, školení a nástrojov, cez ktoré sa vytvorí nový typ komplexných regionálnych inovačných ekosystémov v siedmich stredoeurópskych regiónoch. S postupom zloženým z troch logických krokoch projektu (Vývoj – Realizácia – Vylepšenie) je cieľom, aby podnikatelia a malé a stredné podniky vyťažili z tejto iniciatívy čo najviac. Profitovať budú taktiež ich regióny, pretože odteraz budú inteligentné regionálne stratégie skutočne využité k rozvoju nových technológií a brilantné produkty a služby pre ekonomické a sociálne inovácie. Spoločný vývoj všetkých výstupov a nadnárodná sieť systému prepojenia regionálnych ekosystémov s cieľom zlepšiť medzinárodné zručnosti zdôrazňujú nadnárodný charakter projektu. V súčasnosti pravdepodobne nie je žiadna obdobná inovatívna podporná schéma v strednej Európe. To je tiež dôvod, prečo všetko, čo bude v projekte urobené, bude transferovateľné v prospech druhých.

Projekt zapadá do vízie a koncepcie mesta a vychádza z niekoľkých dokumentov, v súlade s ktorými boli vízia a koncepcia sformulované, najmä s ohľadom na PHSR. CERIecon prispeje k napĺňaniu veľkého počtu relevantných stratégií a politík na úrovni EÚ a národnej a regionálnej úrovni, napríklad:

  1. Program pre nové zručnosti a pracovné miesta, ktorý zdôrazňuje, že je dôležité vybaviť ľudí správnymi zručnosťami pre pracovné miesta dneška a zajtrajška.
  2. Stratégia Európa 2020, ktorá sa zameriava na budúci inteligentný a inkluzívny rast a konkurencieschopnosť.
  3. Stratégia OECD Inovácie, ktorá navrhuje inováciou riadený regionálny rast.
  4. Podnikateľský akčný plán, ktorý zdôrazňuje potrebu rozhodných krokov k rozvinutiu podnikateľského potenciálu Európy potrebných na odstránenie existujúcich prekážok a reformu podnikateľskej kultúry v Európe.
  5. Viedenská stratégia inteligentnej špecializácie, ktorá sa zameriava na vývoj vysoko kvalifikovaných začínajúcich podnikov v oblasti hospodárskej a sociálnej inovácie a potenciál inovačného trojuholníka Viedeň-Bratislava-Brno.
  6. Podľa inovačnej únie (iniciatíva EK), musí Európa vytvoriť pracovné príležitosti pre všetkých – najmä mladých – a zabezpečiť, aby malé a stredné podniky boli konkurencieschopné na globálnom trhu. Budúcnosť Európy je viazaná na jej schopnosť inovovať.
  7. Projekt tiež prispeje k makroregionálnym stratégiám, ako je napríklad EUSDR – Prioritná os 9 "Investície do ľudí a zručností". Stimulovaním zlepšovania zručností a podnikateľských schopností, CERIecon prispeje k napĺňaniu týchto stratégií a politík a pomôže znovu naštartovať podnikateľského ducha v strednej Európe.

Projekt zapadá do koncepcie a vízie mesta Bratislava, v súvislosti s PHSR a pracovným programom primátora„111 krokov“. Pomôže prefinancovať a rozvíjať aktivity, ktorým sa mesto venuje – analýza potrieb podnikateľov na regionálnej a národnej (aj nadnárodnej) úrovni, rozvíjať školiteľov MSP a rozvíjať samotné MSP na nadnárodnej úrovni.

Trvanie projektu: 36 mesiacov

Obdobie realizácie projektu: 6/2016 – 12/2018

Indikatívny rozpočet projektu: 3 112 975€

Rozpočet Mesto Bratislava: 172 780€

  • ERDF (85%): 146 863€
  • Kofinancovanie mesto (15%): 25 917€
Viac informácií o projekte