Medzinárodná spolupráca

Členstvo v európskych štruktúrach

Status hlavného mesta členskej krajiny Európskej únie ponúka Bratislave úlohu plnohodnotného partnera v európskych strategických platformách. Bratislava je zastúpená vo Výbore regiónov, podieľa sa na dialógu s Európskou komisiou, zapája sa do relevantných európskych politík a iniciatív.
Aktívnym vystupovaním v rámci európskych štruktúr a zapájaním sa do vybraných aktivít a vzťahov má Bratislava možnosť ovplyvniť formovanie spoločných európskych politík v prospech podpory priorít mesta. Zároveň má možnosť posilniť a zviditeľniť svoje postavenie v širšom konkurenčnom prostredí a prístup k európskym projektom.
Mestá (predovšetkým hlavné mestá) sú vnímané ako motor rastu a rozvoja, ako aj riešitelia ekonomických, sociálnych či environmentálnych výziev. Reagovanie na problémy a výzvy miest je teda predpokladom udržateľnosti rozvoja a stability. Jedným z riešení môžu byť silné nástroje regionálnej politiky EÚ, ktoré umožňujú úspešne financovať strategické projekty. Bratislave sa tak aj vďaka EÚ darí napredovať v nosných infraštruktúrnych projektoch.

Výbor regiónov

Európsky výbor regiónov je poradný orgán EÚ, v ktorom sú zastúpení predstavitelia zo všetkých 27 členských štátov volení na miestnej a regionálnej úrovni.
Ide o politické zhromaždenie, ktoré umožňuje miestnym a regionálnym orgánom aktívne participovať na fungovaní Európskej únie a tvorbe európskej legislatívy. Zároveň je umožnený užší kontakt medzi EÚ a verejnosťou, keďže volení predstavitelia samospráv sú najbližšie k občanom.
Európsky výbor regiónov prostredníctvom rôznych foriem nabáda k zapájaniu sa na všetkých úrovniach, od regionálnych a miestnych orgánov, združení, expertov, akademickej obce, až po jednotlivých občanov. Bratislava je vo Výbore regiónov zastúpená primátorom.