Medzinárodná spolupráca

Partnerské mestá

Spolupráca so zahraničnými mestami

Vzhľadom k vyššie spomenutým danostiam je Bratislava prirodzene orientovaná na aktívnu medzinárodnú, medzimestskú a regionálnu spoluprácu. Táto spolupráca je posudzovaná najmä z hľadiska prienikových tém a priorít – bez ohľadu na to, či sú vzťahy so zahraničným partnerom podložené zmluvne alebo nie.
Doprava, životné prostredie, sociálna oblasť, kultúra, bezpečnosť a ďalšie – prienikové témy sa odvíjajú vždy od aktuálnych výziev, ktoré Bratislava rieši. Skúsenosti partnerov sú často inšpiratívne a aj vďaka nim možno mestské témy riešiť rýchlejšie.
Strategickými sú vzťahy s najbližšími susedmi, s ktorými je Bratislava previazaná spoločnými historicko-kultúrnymi väzbami, politicko-hospodárskym vývojom alebo špecifickými témami, čo ponúka širokú škálu možnej spolupráce a výmeny skúseností.
Pridanou hodnotou sú dlhodobo budované aktívne kontakty, podobné strategické záujmy, ako aj zapojenie do zaujímavých projektov a iniciatív.

Strategickí partneri

Tradiční partneri