Spolupráca so zahraničnými mestami

Vzhľadom k vyššie spomenutým danostiam je Bratislava prirodzene orientovaná na aktívnu medzinárodnú, medzimestskú a regionálnu spoluprácu. Táto spolupráca je posudzovaná najmä z hľadiska prienikových tém a priorít – bez ohľadu na to, či sú vzťahy so zahraničným partnerom podložené zmluvne alebo nie.

Doprava, životné prostredie, sociálna oblasť, kultúra, bezpečnosť a ďalšie – prienikové témy sa odvíjajú vždy od aktuálnych výziev, ktoré Bratislava rieši. Skúsenosti partnerov sú často inšpiratívne a aj vďaka nim možno mestské témy riešiť rýchlejšie.

Strategickými sú vzťahy s najbližšími susedmi, s ktorými je Bratislava previazaná spoločnými historicko-kultúrnymi väzbami, politicko-hospodárskym vývojom alebo špecifickými témami, čo ponúka širokú škálu možnej spolupráce a výmeny skúseností.

Pridanou hodnotou sú dlhodobo budované aktívne kontakty, podobné strategické záujmy, ako aj zapojenie do zaujímavých projektov a iniciatív.

Strategickí partneri

Viedeň

Poloha

Strategické partnerstvo medzi Bratislavou a Viedňou je okrem polohy na Dunaji dané najmä faktom, že ide o najbližšie ležiace európske hlavné mestá. To vytvára potrebu koordinácie v rámci cezhraničnej spolupráce, rozvoja, dopravného prepojenia, cestovného ruchu, ale aj koordinácie strategických záujmov v rámci EÚ.

Inšpirácia

Postavenie Viedne v štruktúre medzinárodnej spolupráce Bratislavy je spojené aj s jej potenciálom slúžiť ako inšpirácia. K tomu Viedeň predurčili rozdielne možnosti vývoja počas dlhého obdobia na druhej strane železnej opony, ale aj jej dlhodobejšie ukotvenie v európskych a medzinárodných štruktúrach.

Spoločné témy

Tradične sa spolupráca objavuje v témach ako doprava, územný rozvoj, sociálne bývanie, cestovný ruch, starostlivosť o seniorov, čistota v meste a iné.

Pravidelné kontakty a stretnutia prebiehajú na úrovni riaditeľov magistrátov. Vzájomná spolupráca a partnerstvo Bratislavy s Viedňou je od roku 2010 potvrdené dohodou o spolupráci medzi Twin City mestami.

Praha, Budapešť, Varšava

V4

Bratislava sa spolu s Prahou, Varšavou a Budapešťou podieľa na spolupráci v rámci V4 - v záujme podporovať túto značku ako stabilnú a efektívnu regionálnu platformu v strednej Európe.

Hoci vzájomné väzby s týmito mestami nie sú upravené zmluvne, vďaka dlhodobo budovaným dobrým vzťahom a stabilnej sieti kontaktov sú spolupráca a výmena informácií s touto skupinou partnerov mimoriadne efektívne a užitočné.

Pakt slobodných miest

Potvrdením spoločných záujmov a užších väzieb je aj tzv. Pakt slobodných miest, ktorý primátori týchto štyroch miest založili v roku 2019.

Pakt okrem hlásania spoločných hodnôt poukazuje aj na rastúcu potrebu zohľadňovania čoraz silnejšej úlohy miest v riešení dôležitých výziev.

Praha

Z bilaterálneho hľadiska je aj vďaka historickej previazanosti najprirodzenejším partnerom Bratislavy Praha. Mestské politiky, témy ako urbanizmus, sociálne veci, či životné prostredie sú priamo diskutované medzi odbornými útvarmi oboch magistrátov.

Praha a Budapešť sú zároveň spolu s Bratislavou zastúpené v rámci stretnutí riaditeľov magistrátov piatich stredoeurópskych hlavných miest, ktoré sú neformálnou platformou pre diskusiu a výmenu praktických skúseností k najaktuálnejším výzvam a témam, ktoré magistráty riešia.

Brno

Spolupráca s Brnom patrí k najaktívnejším a prakticky najvyužiteľnejším kontaktom Bratislavy so zahraničnými partnermi.

Intenzívne vzťahy sú určené prienikom priorít a záujmov v mnohých oblastiach, blízkym geografickým umiestnením, spoločnou historicko-politickou a spoločenskou skúsenosťou, porovnateľnou veľkosťou ako aj jazykovou bezbariérovosťou.

Témy

Okrem tradične rozvíjaných oblastí spolupráce, akými sú kultúra, doprava či cestovný ruch, si obe mestá aktívne vymieňajú skúsenosti v najrozličnejších mestských témach – stratégie mesta, územné plánovanie, fungovanie magistrátov z hľadiska organizácie, fungovanie mestských podnikov, bezpečnosť v meste, starostlivosť o seniorov a iné.

Aktívne sú aj kontakty na úrovni riaditeľov magistrátov. Spolupráca s Brnom je zastrešená spoločnou dohodou z roku 2012.

Tradiční partneri

Krakov

Zmluvnú základňu vzťahov s Krakovom tvorí dohoda o spolupráci z roku 1974 a neskôr dokumenty, ktoré túto spoluprácu potvrdzujú. Vo vzájomných kontaktoch dominujú najmä témy ako kultúra, cestovný ruch, šport a mládež. Krakov je však partnerom aj pre výmenu skúseností k aktuálne riešeným mestským otázkam.

Ľubľana

Partnerstvo Bratislavy so slovinskou metropolou Ľubľana je druhým najdlhšie trvajúcim partnerstvom so zahraničným mestom – trvá od roku 1967.

Praktickou platformou, v rámci ktorej dochádza k výmene skúseností, sú každoročné stretnutia riaditeľov magistrátov.

Okrem výmeny skúseností k aktuálne riešeným mestským témam je Ľubľana inšpiratívnym partnerom pre oblasť životného prostredia, a to najmä vďaka viacerým úspešným projektom mestskej zelene, elektro-mobilitypredovšetkým odpadového hospodárstva.

Perugia

Protokol o spolupráci a priateľstve Bratislavy s talianskym mestom Perugia z roku 1962 bol základom pre vznik najdlhšie trvajúceho zahraničného partnerstva Bratislavy.

Ďalší smer spolupráce určila deklarácia podpísaná pri príležitosti 50. výročia vzájomných kontaktov, ktorá potvrdila záujem pokračovať v kooperácii najmä v oblasti kultúry a umenia, vzdelávania, športu, ale aj vo sfére ochrany pamiatok či mestskej dopravy.

Székesfehérvár

S vyše 100-tisícovým maďarským mestom Székesfehérvár Bratislava nadviazala styky v roku 1989.

Spoločná korunovačná história

K vzájomnému kontaktu však došlo až v neskoršom období, a to najmä vzhľadom na historickú skutočnosť, že Székesfehérvár (Stoličný Belehrad), podobne ako mesto Bratislava, bol miestom korunovácie kráľov a rovnako ako Bratislava každoročne usporadúva slávnostné podujatie pripomienky korunovačných slávností.

Kyjev

Vzťahy Bratislavy s Kyjevom boli zmluvne zakotvené ešte v roku 1969, kedy zástupcovia oboch miest podpísali v Kyjeve Dohodou o spolupráci a priateľstve, ktorá je platná dodnes.

V spolupráci s hlavným mestom Ukrajiny v súčasnosti dominuje najmä vzájomná podpora formou výmeny skúseností v mestských témach, najmä však v oblasti kultúry.