Medzinárodná spolupráca

Spolupráca s diplomatickým zborom

Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky je sídlom zastupiteľských úradov mnohých krajín a viacerých medzinárodných organizácií. Prítomnosť diplomatických zastúpení obohacuje život v meste a dotvára jeho kultúrno-spoločenskú pestrosť.
Veľvyslanectvá a diplomatické misie zohrávajú významnú a nezastupiteľnú rolu pri rozvoji vzájomných vzťahov v oblastiach ako ekonomika, obchod, kultúrna spolupráca, vzdelávanie či cestovný ruch.

Konkrétne formy spolupráce mesta s diplomatickým zborom sú napríklad:

    súčinnosť pri organizovaní a podpore kultúrno-spoločenských podujatí či odborných konferencií,
    účasť na spoločných projektoch,
    propagácia,
    podpora pri nadväzovaní užitočných kontaktov a nových partnerstiev,
    podpora projektov určených pre Bratislavčanov.