Vysvetlenie rozdelenia a kompetencií

Samospráva mestských častí

Územie hlavného mesta je za účelom výkonu samosprávy rozdelené na 17 mestských častí. Každá mestská časť je ohraničená jedným alebo viacerými katastrálnymi územiami. Spolu tvoria katastrálne územie Bratislavy. Mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom o Bratislave a štatútom hlavného mesta hospodária so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami. Každá mestská časť má svoju starostku alebo starostu a poslancov, ktorí tvoria miestne zastupiteľstvo. Administratívne činnosti a podmienky pre činnosť orgánov samosprávy - starostu a miestne zastupiteľstvo, vykonáva miestny úrad.

Základný právny rámec fungovania každej miestnej samosprávy je okrem Ústavy Slovenskej republiky obsiahnutý v zákone o obecnom zriadení ↗︎. Postavenie obce má hlavné mesto Bratislava. Mestské časti majú postavenie obce v tých oblastiach, kde ich na to splnomocňuje zákon, alebo štatút hlavného mesta. Postavenie hlavného mesta, podobne ako v iných krajinách upravuje samostatný zákon, ktorým je zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ↗︎ alebo skrátene zákon o Bratislave. V ňom sú obsiahnuté odlišnosti od zákona o obecnom zriedení, ktoré sú špecifické pre hlavné mesto. Rozdelenie úloh medzi Bratislavu a jej mestské časti vyplýva zo zákona o Bratislave, ďalších zákonov alebo zo Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy ↗︎.

Starosta/starostka a miestne zastupiteľstvo

Starostku alebo starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Počet poslancov miestneho zastupiteľstva v každej mestskej časti určuje pred voľbami miestne zastupiteľstvo, pri zohľadnení počtu obyvateľov k 1. januáru volebného roka. V mestských častiach do 2 000 obyvateľov (Devín, Čunovo) je v miestnom zastupiteľstve 5 až 7 poslancov. V mestských častiach do 10 000 obyvateľov (Jarovce, Rusovce, Vajnory, Záhorská Bystrica a Lamač) je počet poslancov v miestnom zastupiteľstve v rozmedzí od 7 do 9 poslancov. V mestských častiach do 30 000 obyvateľov (Devínska Nová Ves, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rača) je v miestnom zastupiteľstve 9 až 15 poslancov. V mestských častiach do 100 000 obyvateľov (Karlová Ves, Dúbravka, Nové Mesto, Staré Mesto, Ružinov) je v miestnom zastupiteľstve v rozmedzí od 15 do 25 poslancov. V mestskej časti Petržalka, ktorej býva viac ako 100 000 obyvateľov je volených 25-35 poslancov.

Starostka alebo starosta je štatutárom mestskej časti, zastupuje ju a reprezentuje navonok. Riadi činnosť úradu mestskej časti a vedie rokovania miestneho zastupiteľstva. Podpisuje všetky rozhodnutia vydané mestskou časťou, pokiaľ nepoverí v súlade so zákonom iného pracovníka mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu, ako je napr.:

 • rozpočet a záverečný účet mestskej časti,
 • všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti,
 • hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami mestskej časti,
 • ochrana a tvorba životného prostredia mestskej časti,
 • miestne poplatky,
 • zriaďovanie podnikov, organizácií a zariadení mestskej časti,
 • územnoplánovacia dokumentácia mestskej časti a jej zón.

Rokovanie miestneho zastupiteľstva je verejnosti prístupné a vedie ho spravidla starosta mestskej časti. Miestne zastupiteľstvo môže požiadať mestské zastupiteľstvo o prerokovanie otázok celomestského charakteru, ktoré sa týkajú záujmov mestskej časti. Ak je stanovisko mestského zastupiteľstva rozdielne od stanoviska miestneho zastupiteľstva, je na prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.

Kompetencie mestských častí

Základné kompetencie

Samospráva mestskej časti spravuje veci miestneho významu. Medzi základné úlohy a kompetencie mestskej časti patrí najmä:

 • hospodáriť s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta, ktorý je zverený do jej správy, a s nadobudnutým majetkom,
 • zostavovať rozpočet mestskej časti a záverečný účet
 • spravovať miestnu daň za psa,
 • spolupodieľať sa na úlohách vyplývajúcich z postavenia Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska,
 • zabezpečovať hospodársky a sociálny rozvoj mestskej časti v nadväznosti na celomestský rozvoj a celomestské rozvojové dokumenty,
 • zabezpečovať územnoplánovacie funkcie, urbanistický rozvoj mestskej časti a reguláciu funkcií v území v nadväznosti na celomestské územnoplánovacie regulatívy, najmä obstarávať urbanistické štúdie a obstarávať a schvaľovať územné plány zón,
 • dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia v mestskej časti,
 • vykonávať údržbu a správu historických pamiatok a stavieb miestneho významu zverených do správy mestskej časti, ako aj výstavbu, správu a údržbu kultúrnych, športových a ďalších zariadení, ktoré nie sú určené mestským zastupiteľstvom do pôsobnosti samosprávy Bratislavy
 • dbať o ochranu pamätihodností miestneho významu, ktoré majú historický, kultúrny alebo spoločenský význam pre mestskú časť,
 • zabezpečovať čistenie, údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych ciest 3. a 4. triedy a verejných priestranstiev, vrátane chodníkov, zverených cyklochodníkov a cestnej zelene
 • zabezpečovať úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvárať podmienky na zásobovanie, najmä určovať pravidlá času predaja, času prevádzky služieb a spravovať miestne trhoviská,
 • byť zriaďovateľom základných škôl a školských zariadení a plniť funkciu školského úradu, okrem základných umeleckých škôl a centier voľného času,
 • pripravovať a schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb vo svojom obvode, a zriaďovať zariadenia sociálnych služieb, poskytovať základné sociálne poradenstvo, rozhodovať o odkázanosti na vybrané sociálne služby a taktiež vykonávať vybrané opatrenia na úseku sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately,
 • utvárať podmienky na športovanie detí, na rozvoj športu pre všetkých a plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry,
 • zabezpečovať verejný poriadok v mestskej časti, nariadením mestskej časti môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitých čas alebo na určitom mieste.

Kompetencie v oblastiach, ktorých vykonávaním poveril samosprávy štát

Kompetencie mestských častí v oblastiach, ktorých vykonávaním poveril samosprávy štát a ktoré sú vykonávané v mene Slovenskej republiky mestskými časťami na základe zákona alebo štatútu hlavného mesta patria najmä úlohy na úseku:

 • stavebného úradu,
 • školského úradu,
 • matriky,
 • evidencie obyvateľov,
 • registra adries,
 • životného prostredia,
 • cestného správneho orgánu pre cesty 3. a 4. triedy.

Financovanie týchto komplexných činností a úloh je na základe Ústavy SR povinný zabezpečovať štát v plnej miere.